Photocopy of Shas Bably Vilna; Masechet: Berachoth - Daf: 28b.