Photocopy of Shas Bably Vilna; Masechet: Shabbath - Daf: 110b.