עבודה זרה  פרק  ראשון   לפני אידיהן  ( יז· )       Avodah-Zarah 17a  ❃

והנאך, ועליו נתפסת?

אמר לו: עקיבא, הזכרתני, פעם אחת הייתי מהלך בשוק העליון של ציפורי, ומצאתי אחד ויעקב איש כפר סכניא שמו, אמר לי, כתוב בתורתכם: (דברים כג) לא תביא אתנן זונה [וגו'], מהו לעשות הימנו בהכ"ס לכ"ג?

ולא אמרתי לו כלום אמר לי, כך לימדני: (מיכה א) [כי] מאתנן זונה קבצה ועד אתנן זונה ישובו - ממקום הטנופת באו, למקום הטנופת ילכו, והנאני הדבר, על ידי זה נתפסתי למינות, ועברתי על מה שכתוב בתורה: (משלי ה) הרחק מעליה דרכך - זו מינות, ואל תקרב אל פתח ביתה - זו הרשות.

ואיכא דאמרי: הרחק מעליה דרכך - זו מינות והרשות, ואל תקרב אל פתח ביתה - זו זונה.

וכמה?

אמר רב חסדא: ארבע אמות.

ורבנן, [האי] מאתנן זונה מאי דרשי ביה?

כדרב חסדא, דאמר רב חסדא: כל זונה שנשכרת לבסוף היא שוכרת, שנאמר: (יחזקאל טז) ובתתך אתנן ואתנן לא נתן לך [ותהי להפך].

ופליגא דרבי פדת, דא"ר פדת: לא אסרה תורה אלא קריבה של גלוי עריות בלבד, שנא': (ויקרא יח) איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה.

עולא כי הוה אתי מבי רב, הוה מנשק להו לאחתיה אבי ידייהו, ואמרי לה: אבי חדייהו.

ופליגא דידיה אדידיה, דאמר עולא: קריבה בעלמא אסור, משום לך לך, אמרין, נזירא, סחור סחור לכרמא לא תקרב.

(משלי ל) לעלוקה שתי בנות הב הב - מאי הב הב?

אמר מר עוקבא: [קול] שתי בנות, שצועקות מגיהנם ואומרות בעוה"ז הבא הבא, ומאן נינהו?

מינות והרשות.

איכא דאמרי: אמר רב חסדא אמר מר עוקבא, קול גיהנם צועקת ואומרת: הביאו לי שתי בנות שצועקות ואומרות בעולם הזה הבא הבא.

(משלי ב) כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים - וכי מאחר שלא שבו היכן ישיגו?

ה"ק: ואם ישובו לא ישיגו אורחות חיים.

למימרא, דכל הפורש ממינות מיית, והא ההיא דאתאי לקמיה דרב חסדא ואמרה ליה: קלה שבקלות עשתה בנה הקטן מבנה הגדול, ואמר לה רב חסדא: טרחו לה בזוודתא, ולא מתה מדקאמרה קלה שבקלות עשתה, מכלל דמינות [נמי] הויא בה ההוא דלא הדרא בה שפיר, ומש"ה לא מתה.

איכא דאמרי: ממינות אין, מעבירה לא.

והא ההיא דאתאי קמיה דרב חסדא, וא"ל [ר"ח: זוידו לה זוודתא], ומתה מדקאמרה קלה שבקלות, מכלל דמינות נמי הויא בה.

ומעבירה לא?

והתניא: אמרו עליו על ר"א בן דורדיא, שלא הניח זונה אחת בעולם שלא בא עליה.

פעם אחת שמע שיש זונה אחת בכרכי הים והיתה נוטלת כיס דינרין בשכרה, נטל כיס דינרין והלך ועבר עליה שבעה נהרות.

בשעת הרגל דבר הפיחה, אמרה: כשם שהפיחה זו אינה חוזרת למקומה, כך אלעזר בן דורדיא אין מקבלין אותו בתשובה.

הלך וישב בין שני הרים וגבעות, אמר: הרים וגבעות בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: (ישעיהו נד) כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה.

אמר: שמים וארץ בקשו עלי רחמים, אמרו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: (ישעיהו נא) כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה.

אמר: חמה ולבנה בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: (ישעיהו כד) וחפרה הלבנה ובושה החמה.

אמר: כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: (ישעיהו לד) ונמקו כל צבא השמים.

אמר: אין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו.

יצתה בת קול ואמרה: ר"א בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא.

[והא הכא בעבירה הוה ומית ] התם נמי, כיון דאביק בה טובא כמינות דמיא.

בכה רבי ואמר: יש קונה עולמו בכמה שנים, ויש קונה עולמו בשעה אחת.

ואמר רבי: לא דיין לבעלי תשובה שמקבלין אותן, אלא שקורין אותן רבי.

ר' חנינא ור' יונתן הוו קאזלי באורחא, מטו להנהו תרי שבילי, חד פצי אפיתחא דעבודת כוכבים, וחד פצי אפיתחא דבי זונות.

אמר ליה חד לחבריה: ניזיל אפיתחא דעבודת כוכבים


and thou didst approve of it and because of that thou wast arrested? ' He exclaimed: 'Akiba thou hast reminded me.'

I was once walking in the upper-market of Sepphoris when I came across one [of the disciples of Jesus the Nazarene](1) Jacob of Kefar-Sekaniah(2) by name, who said to me: It is written in your Torah, Thou shalt not bring the hire of a harlot.

into the house of the Lord thy God.(3)

May such money be applied to the erection of a retiring place for the High Priest?(4)

To which I made no reply.

Said he to me: Thus was I taught [by Jesus the Nazarene],(5) For of the hire of a harlot hath she gathered them and unto the hire of a harlot shall they return.'(6) they came from a place of filth, let them go to a place of filth.

Those word pleased me very much, and that is why I was arrested for apostacy; for thereby I transgressed the scriptural words, Remove thy way far from her - which refers to minuth - and come not nigh to the door of her house,(7) - which refers to the ruling power.'(8)

There are some who apply, 'Remove thy way from her' to minuth as well as to the ruling power, and, 'and come not nigh to the door of her house' to a harlot.

And how far is one to keep away?

Said R`Hisda: Four cubits.

And to what do the Rabbis(9) apply, of the hire of a harlot? - To the saying of R`Hisda.

For R`Hisda said: Every harlot who allows herself to be hired will at the end have to hire,(10) even as it is said, And in that thou givest hire, and no hire is given to thee, thus thou art reversed.(11)

This(12) is contrary to what R`Pedath said; for R`Pedath said:(13) Only in the case of incest did the Torah forbid close approach, as it is said, None of you shall approach to any that is near of kin to him to uncover their nakedness.(14) 'Ulla(15) on returning from college used to kiss his sisters on the hand; some say, on the breast.

He, then, contradicts himself.

For 'Ulla said: Even mere approach is forbidden because we say to a Nazarite,(16) 'Go, go - round about; but do not approach 'the vineyard.'(17)

The horse-leech hath two daughters: Give, give.(18)

What is meant by 'Give, give'?

Said Mar 'Ukba: It is the voice of the two daughters who cry from Gehenna calling to this world: Bring, bring! And who are they?

Minuth(19) and the Government.(20)

Some report: Said R`Hisda in the name of Mar 'Ukba: It is the voice of Hell crying and calling: Bring me the two daughters who cry and call in this world, 'Bring, bring.'

Scripture says, None that go unto her return neither do they attain the paths of life.(21)

But if they do not return, how can they attain [the paths of life]? - What it means is that even if they do turn away from it they will not attain the paths of life.'(12) Does it mean then that those who repent from minuth die?

Was there not that woman who came before R`Hisda confessing to him that the lightest sin that she committed was that her younger son is the issue of her older son?

Whereupon R`Hisda said: Get busy in preparing her shrouds - but she did not die.

Now, since she refers to her [immoral] act as the lightest sin, it may be assumed that she had also adopted minuth [and yet she did not die]! - That one did not altogether renounce her evil-doing, that is why she did not die.

Some have this version: [Is it only] from minuth that one dies if one repents, but not from other sins?

Was there not that woman who came before R`Hisda who said, Prepare her shrouds and she died?(22) - Since she said [of her guilt] that it is one of the lightest, it may be assumed that she was guilty of idolatry also.

And does not one die on renouncing sins other [than idolatry]?

Surely it has been taught: It was said of R`Eleazar B`Dordia that he did not leave out any harlot in the world without coming to her.

Once, on hearing that there was a certain harlot in one of the towns by the sea who accepted a purse of denarii for her hire, he took a purse of denarii and crossed seven rivers for her sake.

As he was with her, she blew forth breath and said: As this blown breath will not return to its place, so will Eleazar B`Dordia never be received in repentance.

He thereupon went, sat between two hills and mountains and exclaimed: O, ye hills and mountains, plead for mercy for me! They replied: How shall we pray for thee?

We stand in need of it ourselves, for it is said, For the mountains shall depart and the hills be removed!(23) So he exclaimed: Heaven and earth, plead ye for mercy for me! They, too, replied: How shall we pray for thee?

We stand in need of it ourselves,for it is said, For the heavens shall vanish away like smoke, and the earth shall wax old like a garment.(24)

He then exclaimed: Sun and moon, plead ye for mercy for me! But they also replied: How shall we pray for thee?

We stand in need of it ourselves, for it is said, Then the moon shall be confounded and the sun ashamed.(25)

He exclaimed: Ye stars and constellations, plead ye for mercy for me! Said they: How shall we pray for thee?

We stand in need of it ourselves, for it is said, And all the hosts of heaven shall moulder away.(26)

Said he: The matter then depends upon me alone! Having placed his head between his knees, he wept aloud until his soul departed.

Then a bath-kol(27) was heard proclaiming: 'Rabbi Eleazar B`Dordai is destined for the life of the world to come!' Now, here was a case of a sin [other than minuth] and yet he did die! - In that case, too, since he was so much addicted to immorality it is as [if he had been guilty of] minuth.

Rabbi [on hearing of it] wept and said:(28) One may acquire eternal life after many years, another in one hour! Rabbi also said: Repentants are not alone accepted, they are even called 'Rabbi'!

R`Hanina and R`Jonathan were walking on the road and came to a parting of ways, one of which led by the door of a place of idol-worship and the other led by a harlots' place.

Said the one to the other: Let us go [through the one leading] by the place of idolatry


(1) The bracketed words occur in MS. M.

(2) [Identified with Suchnin, north of the plain of El Battauf in Galilee (v. Klein, Neue Beitr, z. Geschichte und Geogr., 20ff) ; and this Jacob may have been either James the son of Alphaeus (Mark III, 18) or James the Little (ibid. XV, 40) .]

(3) Deut. XXIII, 19.

(4) Who spent the whole night preceding the Day of Atonement in the precincts of the Temple, where due provision had to be made for all his conveniences.

(5) V. n. 3.

(6) Micah I, 7.

(7) Prov. V, 8.

(8) Cf. Ab. I, 10, 'Seek not intimacy with the ruling power'; also ib. II, 3.

(9) Who do not share the view of Jacob cited above.

(10) She will be despised by all.

(11) Ezek. XVI, 34.

(12) The distance of four cubits prescribed by R. Hisda.

(13) Shab. 13a.

(14) Lev. XVIII, 6.

(15) V. Shab. 13a.

(16) Who has vowed to abstain from wine or anything issuing from the vine (v. Num. VI, 1 seq.) .

(17) Infra 58b.

(18) Prov. XXX, 15.

(19) Which continually lures the unwary to its erroneous teaching.

(20) Which constantly imposes fresh taxes and duties.

(21) Prov. II, 19, applied to those converted to idolatry. (12) Torment of remorse will shorten their lives.

(22) Though her sin was incest and not minuth!

(23) Isa. LIV, 10.

(24) Ibid. LI, 6.

(25) Ibid. XXIV, 23.

(26) Ibid. XXXIV, 4.

(27) 'A heavenly voice', v. Glos.

(28) V. supra 10a.