ברכות  פרק  תשיעי   הרואה  ( נד· )       Berachoth 54a  ❃
משנה:

הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל, אומר: ברוך שעשה נסים לאבותינו במקום הזה.

מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה, אומר: ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו.

על הזיקין, ועל הזועות, ועל הרעמים, ועל הרוחות, ועל הברקים אומר: ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם.

על ההרים ועל הגבעות, ועל הימים, ועל הנהרות, ועל המדברות אומר: ברוך עושה בראשית.

רבי יהודה אומר: הרואה את הים הגדול אומר: ברוך שעשה את הים הגדול, בזמן שרואהו לפרקים.

על הגשמים, ועל בשורות טובות, אומר: ברוך הטוב והמטיב.

על בשורות רעות, אומר: ברוך דיין האמת.

בנה בית חדש, וקנה כלים חדשים, אומר: ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

מברך על הרעה מעין על הטובה, ועל הטובה מעין על הרעה.

והצועק לשעבר- הרי זו תפלת שוא היתה אשתו מעוברת, ואומר: יהי רצון שתלד אשתי זכר - הרי זו תפלת שוא היה בא בדרך ושמע קול צוחה בעיר, ואומר: יהי רצון שלא תהא בתוך ביתי - הרי זו תפלת שוא.

הנכנס לכרך מתפלל שתים, אחת בכניסתו ואחת ביציאתו בן עזאי אומר: ארבע, שתים בכניסתו ושתים ביציאתו, נותן הודאה על שעבר וצועק על העתיד.

חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, שנאמר: (דברים ו') ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך וגו'.

בכל לבבך - בשני יצריך, ביצר טוב וביצר הרע ובכל נפשך - אפילו הוא נוטל את נפשך, ובכל מאדך - בכל ממונך.

דבר אחר: בכל מאדך - בכל מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה לו.

לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח, שהוא מכוון כנגד בית קדשי הקדשים.

ולא יכנס להר הבית במקלו, ובמנעלו, ובפונדתו, ובאבק שעל רגליו, ולא יעשנו קפנדריא ורקיקה - מקל וחומר.

כל חותמי ברכות שבמקדש היו אומרים: עד העולם.

משקלקלו הצדוקים ואמרו אין עולם אלא אחד - התקינו שיהו אומרים: מן העולם ועד העולם.

והתקינו שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם, שנאמר: (רות ב') והנה בעז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים: ה' עמכם, ויאמרו לו: יברכך ה' ואומר: (שופטים ו') ה' עמך גבור החיל ואומר: (משלי כ"ג) אל תבוז כי זקנה אמך ואומר: (תהלים קי"ט) עת לעשות לה' הפרו תורתך.

רבי נתן אומר: הפרו תורתך משום עת לעשות לה'.

גמרא:

מנא הני מילי?

אמר רבי יוחנן, דאמר קרא: (שמות י"ח) ויאמר יתרו ברוך ה' אשר הציל וגו'.

אניסא דרבים מברכינן, אניסא דיחיד לא מברכינן?

והא ההוא גברא דהוה קא אזיל בעבר ימינא, נפל עליה אריא, אתעביד ליה ניסא ואיתצל מיניה אתא לקמיה - דרבא, ואמר ליה: כל אימת דמטית להתם - בריך ברוך שעשה לי נס במקום הזה ומר בריה דרבינא הוה קאזיל בפקתא דערבות וצחא למיא, אתעביד ליה ניסא איברי ליה עינא דמיא ואישתי.

ותו, זמנא חדא הוה קאזיל ברסתקא דמחוזא ונפל עליה גמלא פריצא, איתפרקא ליה אשיתא, על לגוה כי מטא לערבות, בריך: ברוך שעשה לי נס בערבות ובגמל, כי מטא לרסתקא דמחוזא, בריך: ברוך שעשה לי נס בגמל ובערבות - אמרי: אניסא דרבים כולי עלמא מיחייבי לברוכי, אניסא דיחיד - איהו חייב לברוכי.

תנו רבנן: הרואה מעברות הים, ומעברות הירדן, מעברות נחלי ארנון, אבני אלגביש במורד בית חורון, ואבן שבקש לזרוק עוג מלך הבשן על ישראל, ואבן שישב עליה משה בשעה שעשה יהושע מלחמה בעמלק, ואשתו של לוט, וחומת יריחו שנבלעה במקומה - על כולן צריך שיתן הודאה ושבח לפני המקום.

בשלמא מעברות הים, דכתיב: (שמות י"ד) ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה מעברות הירדן, דכתיב: (יהושע ג') ויעמדו הכהנים נשאי הארון ברית ה' בחרבה בתוך הירדן הכן וכל ישראל עברים בחרבה עד אשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן.

אלא מעברות נחלי ארנון מנלן?

- דכתיב: (במדבר כ"א) על כן יאמר בספר מלחמת ה' את והב בסופה וגו' תנא: את והב בסופה - שני מצורעים היו דהוו מהלכין בסוף מחנה ישראל, כי הוו קא חלפי ישראל אתו אמוראי


CHAPTER IX

MISHNAH:

IF ONE SEES A PLACE WHERE MIRACLES HAVE BEEN WROUGHT FOR ISRAEL, HE SHOULD SAY, BLESSED BE HE WHO WROUGHT MIRACLES FOR OUR ANCESTORS IN THIS PLACE.

ON SEEING A PLACE FROM WHICH IDOLATRY HAS BEEN EXTIRPATED, HE SHOULD SAY, BLESSED BE HE WHO EXTIRPATED IDOLATRY FROM OUR LAND.

[ON WITNESSING] SHOOTING STARS, EARTHQUAKES, THUNDERCLAPS, STORMS AND LIGHTNINGS ONE SHOULD SAY, BLESSED BE HE WHOSE STRENGTH AND MIGHT FILL THE WORLD.

ON SEEING MOUNTAINS, HILLS, SEAS, RIVERS AND DESERTS HE SHOULD SAY, BLESSED BE HE WHO WROUGHT CREATION.(1)

R`JUDAH SAYS: IF ONE SEES THE GREAT SEA(2) ONE SHOULD SAY, BLESSED BE HE WHO MADE THE GREAT SEA, [THAT IS] IF HE SEES IT AT [CONSIDERABLE] INTERVALS.

FOR RAIN AND FOR GOOD TIDINGS ONE SAYS, BLESSED BE HE THAT IS GOOD AND BESTOWS GOOD.

FOR EVIL TIDINGS ONE SAYS, BLESSED BE THE TRUE JUDGE.

ONE WHO HAS BUILT A NEW HOUSE OR BOUGHT NEW VESSELS SAYS, BLESSED BE HE WHO HAS KEPT US ALIVE AND PRESERVED US AND BROUGHT US TO THIS SEASON.

OVER EVIL A BLESSING IS SAID SIMILAR TO THAT OVER GOOD AND OVER GOOD A BLESSING IS SAID SIMILAR TO THAT OVER EVIL,(3) BUT TO CRY OVER THE PAST IS TO UTTER A VAIN PRAYER`IF A MAN'S WIFE IS PREGNANT AND HE SAYS, [GOD] GRANT THAT MY WIFE BEAR A MALE CHILD, THIS A VAIN PRAYER`IF HE IS COMING HOME FROM A JOURNEY AND HE HEARS CRIES OF DISTRESS IN THE TOWN AND SAYS, [GOD] GRANT THAT THIS IS NOT IN MY HOUSE, THIS IS A VAIN PRAYER`ONE WHO [IN THE COURSE OF A JOURNEY] GOES THROUGH A CAPITAL CITY(4) SHOULD SAY TWO PRAYERS, ONE ON ENTERING AND ONE ON LEAVING.

BEN AZZAI SAYS, FOUR,(5) TWO ON ENTERING AND TWO ON LEAVING- HE GIVES THANKS FOR PAST MERCIES AND SUPPLICATES FOR THE FUTURE.

IT IS INCUMBENT ON A MAN TO BLESS [GOD] FOR THE EVIL IN THE SAME WAY AS FOR THE GOOD, AS IT SAYS, AND THOU SHALT LOVE THE LORD THY GOD WITH ALL THY HEART ETC.(6) 'WITH ALL THY HEART, MEANS WITH THY TWO IMPULSES, THE EVIL IMPULSE AS WELL AS THE GOOD IMPULSE; 'WITH ALL THY SOUL' MEANS, EVEN THOUGH HE TAKES THY SOUL [LIFE]; 'WITH ALL THY MIGHT' MEANS, WITH ALL THY MONEY.

ANOTHER EXPLANATION OF 'WITH ALL THY MIGHT [ME'ODEKA]' IS, WHATEVER TREATMENT(7) HE METES OUT TO THEE.

ONE SHOULD AVOID SHOWING DISRESPECT TO THE EASTERN GATE(8) BECAUSE IT IS IN A DIRECT LINE WITH THE HOLY OF HOLIES.(9)

A MAN SHOULD NOT ENTER THE TEMPLE MOUNT WITH HIS STAFF OR WITH HIS SHOES ON OR WITH HIS WALLET OR WITH HIS FEET DUST-STAINED; NOR SHOULD HE MAKE IT A SHORT CUT [KAPPANDARIA], AND SPITTING [ON IT IS FORBIDDEN] A FORTIORI.

AT THE CONCLUSION OF THE BENEDICTIONS SAID IN THE TEMPLE THEY USED AT FIRST TO SAY SIMPLY, 'FOR EVER'.(10)

WHEN THE SADDUCEES PERVERTED THEIR WAYS AND ASSERTED THAT THERE WAS ONLY ONE WORLD, IT WAS ORDAINED THAT THE RESPONSE SHOULD BE, FROM EVERLASTING TO EVERLASTING.(11)

IT WAS ALSO LAID DOWN THAT GREETING SHOULD BE GIVEN IN [GOD'S] NAME,(12) IN THE SAME WAY AS IT SAYS, AND BEHOLD BOAZ CAME FROM BETHLEHEM AND SAID UNTO THE REAPERS, THE LORD BE WITH YOU; AND THEY ANSWERED HIM, THE LORD BLESS THEE;(13) AND IT ALSO SAYS,THE LORD IS WITH THEE,THOU MIGHTY MAN OF VALOUR;(14) AND IT ALSO SAYS, AND DESPISE NOT THY MOTHER WHEN SHE IS OLD;(15) AND IT ALSO SAYS, IT IS TIME TO WORK FOR THE LORD; THEY HAVE MADE VOID THY LAW.(16)

R`NATHAN SAYS: [THIS MEANS] THEY HAVE MADE VOID THY LAW BECAUSE IT IS TIME TO WORK FOR THE LORD.

GEMARA:

Whence is this rule(17) derived? -R`Johanan said: Because Scripture says, And Jethro said, Blessed be the Lord who hath delivered you, etc.(18)

And is a blessing said only for a miracle wrought for a large body, but not for one wrought for an individual?

What of the case of the man Who was once travelling through Eber Yemina(19) when a lion attacked him, but he was miraculously saved,and when he came before Raba he said to him, Whenever you pass that place say, Blessed be He who wrought for me a miracle in this place?

There was the case, too, of Mar the son of Rabina who was once going through the valley of 'Araboth(20) and was suffering from thirst and a well of water was miraculously created for him and he drank, and another time he was going through the manor of Mahoza(21) when a wild camel attacked him and at that moment the wall of a house just by fell in and he escaped inside; and whenever thereafter he came to 'Araboth he used to say, Blessed be He who wrought for me miracles in 'Araboth and with the camel, and when he passed through the manor of Mahoza he used to say, Blessed be He who wrought for me miracles with the camel and in 'Araboth? -The answer [is that] for a miracle done to a large body it is the duty of everyone to say a blessing, for a miracle done to an individual he alone(22) is required to say a blessing.

Our Rabbis taught: If one sees the place of the crossing of the Red Sea, or the fords of the Jordan, or the fords of the streams of Arnon, or hail stones [abne elgabish] in the descent of Beth Horon, or the stone which Og king of Bashan wanted to throw at Israel, or the stone on which Moses sat when Joshua fought with Amalek, or [the pillar of salt of] Lot's wife,(23) or the wall of Jericho which sank into the ground,(24) for all of these he should give thanksgiving and praise to the Almighty.

I grant you the passage of the Red Sea, because it is written, And the children of Israel went into the midst of the sea upon the dry ground;(25) also the fords of the Jordan, because it is written, And the priests that bore the ark of the covenant of the Lord stood firm on dry ground in the midst of the Jordan, while all Israel passed over on dry ground, until all the nation were passed clean over the Jordan.(26)

But whence is the title derived for the fords of the streams of Arnon? - Because it is written: Wherefore it is said in the book of the Wars of the Lord, Eth and Heb in the rear;(27) [in explanation of which] a Tanna taught: 'Eth and Heb in the rear' were two lepers who followed in the rear of the camp of Israel, and when the Israelites were about to pass through [the valley of Arnon] the Amorites came


(1) Var. lec.: who fashions the work of creation.

(2) Generally taken to refer to the Mediterranean Sea.

(3) This is explained in the GEMARA:

(4) The residence of a governor or ruler.

(5) As explained in the GEMARA:

(6) Deut. VI, 5.

(7) Heb. Lit., 'measure'; Heb. middah, a play on me'odeka.

(8) Of the Temple Mount.

(9) I.e., a direct line led from it through the other gates up to the inner shrine.

(10) Heb. le'olam, which can also mean 'for the world'.

(11) Or 'from world to world', i.e., two worlds.

(12) I.e., the Tetragrammaton, although this might appear to be breaking the third commandment. The reason of this ordinance is not certain. Marmorstein, The Old Testament Conception of God, etc. I, pp. 24ff conjectures this to have been designed to counteract the Hellenistic teaching that God had no name.

(13) Ruth 11, 4.

(14) Judg. VI, 12.

(15) Prov. XXIII, 22.

(16) In time of emergency the law of God may be set aside. Ps. CXIX, 126. E.V. 'for the Lord to work'. The relevance of these citations is explained in the GEMARA:

(17) Of saying a blessing over a miracle.

(18) Ex. XVIII, 10.

(19) Lit., 'the south side'. The southern suburb of Mahoza, v. Obermeyer, p. 181.

(20) Between the river Chabor and the canal of Is.

(21) Rostaka di Mahoza, v. Obermeyer, p. 172.

(22) Alfasi adds, His son and his son's son.

(23) V. Gen. XIX, 26.

(24) Lit., 'was swallowed in its place'.

(25) Ex. XIV, 22.

(26) Josh. III, 17.

(27) Num. XXI, 14. E.V. 'Vahab in Suphah'.