ברכות  פרק  תשיעי   הרואה  ( נה: )       Berachoth 55b  ❃

וההיא שעתא אמיה לא הות.

אמר רבי לוי: לעולם יצפה אדם לחלום טוב עד עשרים ושתים שנה.

מנלן - מיוסף, דכתיב (בראשית ל"ז) אלה תלדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה וגו',וכתיב (בראשית מ"א) ויוסף בן שלשים שנה בעמדו לפני פרעה וגו'.

מן שבסרי עד תלתין כמה הוי - תלת סרי, ושב דשבעא ותרתי דכפנא - הא עשרים ושתים.

אמר רב הונא: לאדם טוב אין מראין לו חלום טוב, ולאדם רע אין מראין לו חלום רע.

תניא נמי הכי: כל שנותיו של דוד לא ראה חלום טוב, וכל שנותיו של אחיתופל לא ראה חלום רע.

והכתיב (תהלים צ"א) לא תאנה אליך רעה, ואמר רב חסדא אמר רב ירמיה בר אבא: שלא יבהילוך לא חלומות רעים ולא הרהורים רעים, ונגע לא יקרב באהלך - שלא תמצא אשתך ספק נדה בשעה שאתה בא מן הדרך - אלא: איהו לא חזי ליה, אחריני חזו ליה.

- וכי לא חזא איהו מעליותא הוא?

והאמר רבי זעירא: כל הלן שבעה ימים בלא חלום נקרא רע, שנאמר (משלי י"ט) ושבע ילין בל יפקד רע, אל תקרי שבע אלא שבע - אלא הכי קאמר: דחזא ולא ידע מאי חזא.

אמר רב הונא בר אמי אמר רבי פדת אמר רבי יוחנן: הרואה חלום ונפשו עגומה ילך ויפתרנו בפני שלשה.

יפתרנו?

והאמר רב חסדא: חלמא דלא מפשר כאגרתא דלא מקריא - אלא אימא: יטיבנו בפני שלשה.

ליתי תלתא ולימא להו: חלמא טבא חזאי.

ולימרו ליה הנך: טבא הוא, וטבא ליהוי, רחמנא לשוייה לטב.

שבע זימנין לגזרו עלך מן שמיא דלהוי טבא, ויהוי טבא.

ולימרו שלש הפוכות, ושלש פדויות, ושלש שלומות.

שלש הפוכות - (תהלים ל') הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה, (ירמיהו לא) אז תשמח בתולה במחול ובחרים וזקנים יחדו והפכתי אבלם לששון וגו', (דברים כ"ג) ולא אבה ה' אלהיך לשמע אל בלעם ויהפך וגו'.

שלש פדויות - דכתיב (תהלים נ"ה) פדה בשלום נפשי מקרב-לי וגו', (ישעיהו ל"ה), ופדויי ה' ישבון וגו' (שמואל א' י"ד), ויאמר העם אל שאול היונתן ימות אשר עשה הישועה וגו'.

שלש שלומות - דכתיב (ישעיהו נ"ז) בורא ניב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו (דברי הימים א' י"ב), ורוח לבשה את עמשי וגו' (שמואל א' כ"ה), ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום וגו'.

אמימר ומר זוטרא ורב אשי הוו יתבי בהדי הדדי, אמרי: כל חד וחד מינן לימא מלתא דלא שמיע ליה לחבריה.

פתח חד מינייהו ואמר: האי מאן דחזא חלמא ולא ידע מאי חזא, ליקום קמי כהני בעידנא דפרסי ידייהו, ולימא הכי: רבונו של עולם, אני שלך וחלומותי שלך, חלום חלמתי ואיני יודע מה הוא, בין שחלמתי אני לעצמי ובין שחלמו לי חבירי ובין שחלמתי על אחרים, אם טובים הם - חזקם ואמצם כחלומותיו של יוסף, ואם צריכים רפואה - רפאם כמי מרה על ידי משה רבינו, וכמרים מצרעתה, וכחזקיה מחליו, וכמי יריחו על ידי אלישע, וכשם שהפכת קללת בלעם הרשע לברכה - כן הפוך כל חלומותי עלי לטובה ומסיים בהדי כהני, דעני צבורא אמן.

ואי לא - לימא הכי: אדיר במרום שוכן בגבורה, אתה שלום ושמך שלום, יהי רצון מלפניך שתשים עלינו שלום.

פתח אידך ואמר: האי מאן דעייל למתא ודחיל מעינא בישא, לנקוט זקפא דידא דימיניה בידא דשמאליה, וזקפא דידא דשמאליה בידא דימיניה, ולימא הכי: אנא פלוני בר פלוני מזרעא דיוסף קאתינא דלא שלטא ביה עינא בישא, שנאמר (בראשית מ"ט) בן פרת יוסף בן פרת עלי עין וגו', אל תקרי עלי עין אלא עולי עין.

רבי יוסי ברבי חנינא אמר מהכא: (בראשית מ"ח) וידגו לרב בקרב הארץ מה דגים שבים מים מכסים עליהם ואין עין רעה שולטת בהם, אף זרעו של יוסף אין עין רעה שולטת בהם.

ואי דחיל מעינא בישא דיליה - ליחזי אטרפא דנחיריה דשמאליה.

פתח אידך ואמר: - האי מאן דחליש, יומא קמא - לא לגלי כי היכי דלא לתרע מזליה, מכאן ואילך - לגלי.

כי הא דרבא, כי הוה חליש - יומא קמא לא מגלי, מכאן ואילך אמר ליה לשמעיה, פוק אכריז: רבא חלש.

מאן דרחים לי - לבעי עלי רחמי, ומאן דסני לי - לחדי לי, וכתיב (משלי כ"ד) בנפל אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך פן יראה ה' ורע בעיניו והשיב מעליו אפו.

שמואל כי הוה חזי חלמא בישא אמר: (זכריה י') וחלמות השוא ידברו.

כי הוה חזי חלמא טבא אמר: וכי החלומות השוא ידברו?

והכתיב (במדבר י"ב) בחלום אדבר בו.

רבא רמי: כתיב בחלום אדבר בו וכתיב וחלמות השוא ידברו - לא קשיא, כאן - על ידי מלאך, כאן - על ידי שד.

אמר רבי ביזנא בר זבדא אמר רבי עקיבא אמר רבי פנדא אמר רב נחום אמר רבי בירים משום זקן אחד, ומנו - רבי בנאה: עשרים וארבעה פותרי חלומות היו בירושלים, ופעם אחת חלמתי חלום והלכתי אצל כולם, ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה - וכולם נתקיימו בי, לקיים מה שנאמר: כל החלומות הולכים אחר הפה.

אטו כל החלומות הולכים אחר הפה קרא הוא?

- אין, וכדרבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר: מנין שכל החלומות הולכין אחר הפה - שנאמר (בראשית מ"א) ויהי כאשר פתר לנו כן היה.

אמר רבא: והוא דמפשר ליה מעין חלמיה, שנאמר (בראשית מ"א) איש כחלמו פתר.

(בראשית מ').

וירא שר האפים - מנא ידע?

אמר רבי אלעזר: מלמד שכל אחד ואחד הראוהו חלומו ופתרון חלומו של חבירו.

אמר רבי יוחנן: השכים ונפל לו פסוק לתוך פיו - הרי זו נבואה קטנה.

ואמר רבי יוחנן, שלשה חלומות מתקיימין: חלום של שחרית וחלום שחלם לו חבירו, וחלום שנפתר בתוך חלום.

ויש אומר: אף חלום שנשנה, שנאמר (בראשית מ"א) ועל השנות החלום וגו'.

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו, שנאמר (דניאל ב') אנת מלכא רעיונך על משכבך סלקו, ואיבעית אימא מהכא (דניאל ב') ורעיוני לבבך תנדע.

אמר רבא: תדע, דלא מחוו ליה לאינש לא דקלא דדהבא, ולא פילא דעייל בקופא דמחטא.


at that time his mother was not living.

R`Levi said: A man should await the fulfilment of a good dream for as much as twenty-two years.

Whence do we know this?

From Joseph.

For it is written: These are the generations of Jacob.

Joseph being seventeen years old, etc. ;(1) and it is further written, And Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh.(2)

How many years is it from seventeen to thirty?

Thirteen.

Add the seven years of plenty and two of famine,(3) and you have twenty-two.

R`Huna said: A good man is not shown a good dream, and a bad man is not shown a bad dream.(4)

It has been taught similarly; David, during the whole of his lifetime, never saw a good dream and Ahitophel, during the whole of his lifetime, never saw a bad dream.

But it is written, There shall no evil befall thee,(5) and R`Hisda said, in the name of R`Jeremiah: this means that you will not be disturbed either by bad dreams or by evil thoughts, neither shall any plague come nigh thy tent(5) i.e. thou shalt not find wife doubtfully menstruous when thou returnest from a journey? - Though he does not see an evil dream, others see one about him.

But if he does not see one, is this considered an advantage?

Has not R`Ze'ira said: If a man goes seven days without a dream he is called evil, since it says, He shall abide satisfied, he shall no be visited by evil?(6) - Read not sabe'a [satisfied] but [seven] sheba'.(7)

What he means is this: He sees, but he does not remember what he has seen.

R`Huna B`Ammi said in the name of R`Pedath who had it from R`Johanan: If one has a dream which makes him sad he should go and have it interpreted in the presence of three.

He should have it interpreted! Has not R`Hisda said: A dream which is not interpreted is like a letter which is not read?(8) - Say rather then, he should have a good turn given to it in the presence of three.

Let him bring three and say to them: I have seen a good dream; and they should say to him, Good it is and good may it be.

May the All-Merciful turn it to good; seven times may it be decreed from heaven that it should be good and may it be good.

They should say three verses with the word hapak [turn], and three with the word padah [redeem] and three with the word shalom [peace].

Three with the word 'turn', namely (i) Thou didst turn for me my mourning into dancing, Thou didst loose my sackcloth and gird me with gladness;(9)

(ii) Then shall the virgin rejoice in th dance, and the young men and the old together; for I will turn their mourning into joy and will comfort them and make them rejoice from their sorrow;(10)

(iii) Nevertheless the Lord thy God would not hearken unto Balaam; but the Lord thy God turned the curse into a blessing unto thee.(11)

Three verses with the word 'redeem', namely, (i) He hath redeemed my soul in peace, so that none came nigh me;(12)

(ii) And the redeemed of the Lord shall return and come with singing unto Zion.

and sorrow and sighing shall flee away;(13)

(iii) And the people said unto Saul, Shall Jonathan die who hath wrought this great salvation in Israel?

So the people redeemed Jonathan that he died not.(14)

Three verses with the word 'peace', namely, (i) Peace, peace, to him that is far off and to him that is near, saith the Lord that createth the fruit of the and I will heal him;(15)

(ii) Then the spirit clothed Amasai who was chief of the captains: Thine are we, David, and on thy side, thou son of Jesse: Peace, peace, be unto thee and peace be to thy helpers, for thy God helpeth thee;(16)

(iii) Thus ye shall say: All hail! and peace be both unto thee, and peace be to thy house, and peace be unto all that thou hast.(17)

Amemar, Mar Zutra and R`Ashi were once sitting together.

They said: Let each of us say something which the others have not heard.

One of them began: If one has seen a dream and does not remember what he saw, let him stand before the priests at the time when they spread out their hands,(18) and say as follows: 'Sovereign of the Universe, I am Thine and my dreams are Thine.

I have dreamt a dream and I do not know what it is.

Whether I have dreamt about myself or my companions have dreamt about me, or I have dreamt about others, if they are good dreams, confirm them and reinforce them(19) like the dreams of Joseph, and if they require a remedy, heal them, as the waters of Marah were healed by Moses, our teacher, and as Miriam was healed of her leprosy and Hezekiah of his sickness, and the waters of Jericho by Elisha.

As thou didst turn the curse of the wicked Balaam into a blessing, so turn all my dreams into something good for me'.(20)

He should conclude his prayer along with the priests, so that the congregation may answer, Amen! If he cannot manage this,(21) he should say: Thou who art majestic on high, who abidest in might, Thou art peace and Thy name is peace.

May it be Thy will to bestow peace on us.

The second commenced and said: If a man on going into a town is afraid of the Evil Eye,(22) let him take the thumb of his right hand in his left hand and the thumb of his left hand in his right hand, and say: I, so-and-so, am of the seed of Joseph over which the evil eye has no power, as it says: Joseph is a fruitful vine, a fruitful vine by a fountain.(23)

Do not read 'ale 'ayin [by a fountain] but 'ole 'ayin [overcoming the evil eye].

R`Jose B`R`Hanina derived it from here: And let them grow into a multitude [weyidgu] in the midst of the earth;(24) just as the fishes [dagim] in the sea are covered by the waters and the evil eye has no power over them so the evil eye has no power over the seed of Joseph.(25)

If he is afraid of his own evil eye, he should look at the side of his left nostril.

The third commenced and said: If a man falls ill, the first day he should not tell anyone, so that he should not have bad luck; but after that he may tell.

So when Raba fell ill, on the first day he did not tell anyone, b after that he said to his attendant: Go and announce that Raba is ill.

Whoever loves him, let him pray for him, and whoever hates him, let him rejoice over him; for it is written: Rejoice not when thine enemy falleth, and let not thy heart be glad when he stumbleth, lest the Lord see it and it displease Him and He turn away His wrath from him.(26)

When Samuel had a bad dream, he used to say, The dreams speak falsely.(27)

When he had a good dream, he used to say, Do the dreams speak falsely, seeing that it is written, I [God] do speak with him in a dream?(28)

Raba pointed out a contradiction.

It is written, 'I do speak with him in a dream', and it is written, 'the dreams speak falsely'.

- There is no contradiction; in the one case it is through an angel, in the other through a demon.

R`Bizna B`Zabda said in the name of R`Akiba who had it from R`Panda who had it from R`Nahum, who had it from R`Biryam reporting a certain elder - and who was this?

R`Bana'ah: There were twenty-four interpreters of dreams in Jerusalem.

Once I dreamt a dream and I went round to all of them and they all gave different interpretations, and all were fulfilled, thus confirming that which is said: All dreams follow the mouth.(29)

Is the statement that all dreams follow the mouth Scriptural?(30)

Yes, as stated by R`Eleazar.

For R`Eleazar said: Whence do we know that all dreams follow the mouth?

Because it says, and it came to pass, as he interpreted to us, so it was.(31)

Raba said: This is only if the interpretation corresponds to the content of the dream: for it says, to each man according to his dream he did interpret.(32)

When the chief baker saw that the interpretation was good.(33)

How did he know this?

R`Eleazar says: This tells us that each of them was shown his own dream and the interpretation of the other one's dream.(34)

R`Johanan said: If one rises early and a Scriptural verse comes to his mouth,(35) this is a kind of minor prophecy.

R`Johanan also said: Three kinds of dream are fulfilled: an early morning dream, a dream which a friend has about one, and a dream which is interpreted in the midst of a dream.

Some add also, a dream which is repeated, as it says, and for that the dream was doubled unto Pharoah twice, etc.(36)

R`Samuel B`Nahmani said in the name of R`Jonathan: A man is shown in a dream only what is suggested by his own thoughts, as it says, As for thee, Oh King, thy thoughts came into thy mind upon thy bed.(37)

Or if you like, I can derive it from here: That thou mayest know the thoughts of the heart.(38)

Raba said: This is proved by the fact that a man is never shown in a dream a date palm of gold, or an elephant going through the eye of a needle.(39)


(1) Ibid. 2.

(2) Gen. XLI, 46.

(3) After which Joseph saw his brothers.

(4) Rashi reads: A good man is shown a bad dream and a bad man is shown a good dream. The purpose is to turn the good man to repentance and to give the bad man his reward in this world.

(5) Ps. XCI, 10.

(6) Prov. XIX, 23.

(7) And translate: If he abides seven nights without being visited, it is evil.

(8) And therefore what harm can it do?

(9) Ps. XXX, 12.

(10) Jer. XXXI, 13.

(11) Deut. XXIII, 6.

(12) Ps, LV, 19.

(13) Isa. XXXV, 10.

(14) I Samuel XIV, 45.

(15) Isa. LVII, 19.

(16) I Chron. XII, 19.

(17) I Sam. XXV, 6.

(18) To say the priestly benediction.

(19) Var. lec. adds here the words: And may they be fulfilled.

(20) This prayer is included in the prayer books and recited in some congregations between each of the three blessings constituting the priestly benediction, whether they have dreamt or not.

(21) I.e., he is unable to finish it together with the priests. Var. lec.: When the priests (at the conclusion of the benediction) turn their faces (to the ark) .

(22) I.e., his own sensual passions.

(23) Gen. XLIX, 22.

(24) Ibid. XLVIII, 16.

(25) V. supra p. 120, nn. 9 and 10.

(26) Prov. XXiv, 17.

(27) Zech. X, 2.

(28) Num. XII, 6.

(29) 'Mouth' here seems to have the sense of interpretation.

(30) As the formula 'thus confirming' etc., would seem to imply.

(31) Gen. XLI, 13.

(32) Ibid. 12.

(33) Ibid. XL, 16.

(34) R. Eleazar stresses the word 'saw'.

(35) I.e., either he spontaneously utters it, or he hears a child repeating it.

(36) Ibid. XLI, 32.

(37) Dan. II, 29.

(38) Ibid. 30.

(39) Because he never thinks of such things.