ברכות  פרק  תשיעי   הרואה  ( ס: )       Berachoth 60b  ❃

הנכנס לבית הכסא, אומר: התכבדו מכובדים קדושים משרתי עליון, תנו כבוד לאלהי ישראל, הרפו ממני עד שאכנס ואעשה רצוני ואבא אליכם.

אמר אביי: לא לימא אינש הכי, דלמא שבקי ליה ואזלי.

אלא לימא: שמרוני שמרוני, עזרוני עזרוני, סמכוני סמכוני, המתינו לי המתינו לי, עד שאכנס ואצא שכן דרכן של בני אדם.

כי נפיק אומר: ברוך אשר יצר את האדם בחכמה וברא בו נקבים נקבים חללים חללים גלוי וידוע לפני כסא כבודך שאם יפתח אחד מהם או אם יסתם אחד מהם אי אפשר לעמוד לפניך.

מאי חתים?

- אמר רב: רופא חולים.

אמר שמואל: קא שוינהו אבא לכולי עלמא קצירי אלא: רופא כל בשר.

רב ששת אמר: מפליא לעשות.

אמר רב פפא: הלכך נמרינהו לתרוייהו, רופא כל בשר ומפליא לעשות.

הנכנס לישן על מטתו אומר משמע ישראל עד והיה אם שמוע.

ואומר ברוך המפיל חבלי שינה על עיני ותנומה על עפעפי ומאיר לאישון בת עין.

יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתשכיבני לשלום, ותן חלקי בתורתך, ותרגילני לידי מצוה, ואל תרגילני לידי עבירה, ואל תביאני לידי חטא, ולא לידי עון, ולא לידי נסיון, ולא לידי בזיון, וישלוט בי יצר טוב ואל ישלוט בי יצר הרע ותצילני מפגע רע ומחלאים רעים ואל יבהלוני חלומות רעים והרהורים רעים, ותהא מטתי שלמה לפניך, והאר עיני פן אישן המות, ברוך אתה ה' המאיר לעולם כולו בכבודו.

כי מתער, אומר: אלהי, נשמה שנתת בי טהורה, אתה יצרתה בי, אתה נפחתה בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד ליטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבא, כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך ה' אלהי ואלהי אבותי רבון כל העולמים אדון כל הנשמות, ברוך אתה ה' המחזיר נשמות לפגרים מתים.

כי שמע קול תרנגולא, לימא: ברוך אשר נתן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילה.

כי פתח עיניה, לימא: ברוך פוקח עורים.

כי תריץ ויתיב, לימא: ברוך מתיר אסורים.

כי לביש, לימא: ברוך מלביש ערומים.

כי זקיף, לימא: ברוך זוקף כפופים.

כי נחית לארעא, לימא: ברוך רוקע הארץ על המים.

כי מסגי, לימא: ברוך המכין מצעדי גבר.

כי סיים מסאניה, לימא: ברוך שעשה לי כל צרכי.

כי אסר המייניה, לימא: ברוך אוזר ישראל בגבורה.

כי פריס סודרא על רישיה, לימא: ברוך עוטר ישראל בתפארה.

כי מעטף בציצית, לימא: ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו להתעטף בציצית.

כי מנח תפילין אדרעיה, לימא: ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין.

ארישיה, לימא: ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות תפילין.

כי משי ידיה, לימא: ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידים.

כי משי אפיה, לימא: ברוך המעביר חבלי שינה מעיני ותנומה מעפעפי, ויהי רצון מלפניך ה' אלהי שתרגילני בתורתך ודבקני במצותיך, ואל תביאני לא לידי חטא ולא לידי עון ולא לידי נסיון ולא לידי בזיון, וכוף את יצרי להשתעבד לך, ורחקני מאדם רע ומחבר רע, ודבקני ביצר טוב ובחבר טוב בעולמך, ותנני היום ובכל יום לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי, ותגמלני חסדים טובים, ברוך אתה ה' גומל חסדים טובים לעמו ישראל.

חייב אדם לברך כו'.

מאי חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה?

- אילימא: כשם שמברך על הטובה הטוב והמטיב, כך מברך על הרעה הטוב והמטיב - והתנן: על בשורות טובות אומר הטוב והמטיב, על בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת - אמר רבא: לא נצרכה אלא לקבולינהו בשמחה.

אמר רב אחא משום רבי לוי: מאי קרא - (תהלים ק"א) חסד ומשפט אשירה לך ה' אזמרה, אם חסד - אשירה, ואם משפט - אשירה.

רבי שמואל בר נחמני אמר: מהכא - (תהלים נ"ו) בה' אהלל דבר באלהים אהלל דבר בה' אהלל דבר - זו מדה טובה, באלהים אהלל דבר - זו מדת פורענות.

רבי תנחום אמר: מהכא (תהלים קט"ז) כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא, צרה ויגון אמצא ובשם ה' אקרא.

ורבנן אמרי מהכא (איוב א') ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מברך.

אמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר, וכן תנא משמיה דרבי עקיבא: לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד.

כי הא, דרבי עקיבא דהוה קאזיל באורחא, מטא לההיא מתא, בעא אושפיזא לא יהבי ליה.

אמר: כל דעביד רחמנא לטב.

אזל ובת בדברא, והוה בהדיה תרנגולא וחמרא ושרגא.

אתא זיקא כבייה לשרגא, אתא שונרא אכליה לתרנגולא, אתא אריה אכלא לחמרא.

אמר: כל דעביד רחמנא לטב.

ביה בליליא אתא גייסא, שבייה למתא.

אמר להו: לאו אמרי לכו כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא


On entering a privy one should say: 'Be honoured, ye honoured and holy ones(1) that minister to the Most High.

Give honour to the God of Israel.

Wait for me till I enter and do my needs, and return to you'.

Abaye said: A man should not speak thus, lest they should leave him and go.

What he should say is: 'Preserve me, preserve me, help me, help me, support me, support me, till I have entered and come forth, for this is the way of human beings'.

When he comes out he says: 'Blessed is He who has formed man in wisdom and created in him many orifices and many cavities.

It is fully known before the throne of Thy glory that if one of them should be [improperly] opened or one of them closed it would be impossible for a man to stand before Thee'.

How does the blessing conclude?

Rab said: '[Blessed art Thou] that healest the sick'.

Said Samuel: Abba(2) has turned the whole world into invalids! No; what he says is, 'That healest all flesh'.

R`Shesheth said: 'Who doest wonderfully'.

R`Papa said: Therefore let us say both, 'Who healest all flesh and doest wonderfully'.(3)

On going to bed one says from 'Hear, oh Israel' to 'And it shall come to pass if ye hearken diligently'.

Then he says: 'Blessed is He who causes the bands of sleep to fall upon my eyes and slumber on my eyelids, and gives light to the apple of the eye.

May it be Thy will, O Lord, my God, to make me lie down in peace, and set my portion in Thy law and accustom me to the performance of religious duties, but do not accustom me to transgression; and bring me not into sin, or into iniquity, or into temptation, or into contempt.

And may the good inclination have sway over me and let not the evil inclination have sway over me.

And deliver me from evil hap and sore diseases, and let not evil dreams and evil thoughts disturb me, and may my couch be flawless before Thee, and enlighten mine eyes lest I sleep the sleep of death.

Blessed art Thou, oh Lord, who givest light to the whole world in Thy glory.'(4)

When he wakes he says: 'My God, the soul which Thou hast placed in me is pure.

Thou hast fashioned it in me, Thou didst breathe it into me, and Thou preservest it within me and Thou wilt one day take it from me and restore it to me in the time to come.

So long as the soul is within me I give thanks unto Thee, O Lord, my God, and the God of my fathers, Sovereign of all worlds, Lord of all souls.

Blessed art Thou, O Lord, who restorest souls to dead corpses'.(5)

When he hears the cock crowing he should say: 'Blessed is He who has given to the cock understanding to distinguish between day and night'.

When he opens his eyes he should say: 'Blessed is He who opens the eyes of the blind'.

When he stretches himself and sits up he should say: 'Blessed is He who looseneth the bound'.

When he dresses he should say: 'Blessed is He who clothes the naked'.

When he draws himself up he should say: 'Blessed is He who raises the bowed'.

When he steps on to the ground he should say: 'Blessed is He who spread the earth on the waters'.

When he commences to walk he should say: Blessed is He who makes firm the steps of man'.

When he ties his shoes he should say: 'Blessed is He who has supplied all my wants'.

When he fastens his girdle, he should say: 'Blessed is He who girds Israel with might'.

When he spreads a kerchief over his head he should say: 'Blessed is He who crowns Israel with glory'.

When he wraps himself with the fringed garment he should say: 'Blessed is He who hast sanctified us with His commandments and commanded us to enwrap ourselves in the fringed garment'.

When he puts the tefillin on his arm he should say: 'Blessed is He who has sanctified us with His commandments and commanded us to put on tefillin'.

[When he puts it] on his head he should say: 'Blessed is He who has sanctified us with His commandments and commanded us concerning the commandment of tefillin'.

When he washes his hands he should say: 'Blessed is He who has sanctified us with His commandments and commanded us concerning the washing of hands'.(6)

When he washes his face he should say: 'Blessed is He who has removed the bands of sleep from mine eyes and slumber from mine eyes.

And may it be Thy will O Lord, my God, to habituate me to Thy law and make me cleave to Thy commandments, and do not bring me into sin, or into iniquity, or into temptation, or into contempt, and bend my inclination to be subservient unto Thee, and remove me far from a bad man and a bad companion, and make me cleave to the good inclination and to a good companion in Thy world, and let me obtain this day and every day grace, favour, and mercy in Thine eyes, and in the eyes of all that see me, and show lovingkindness unto me.

Blessed art Thou, O Lord, who bestowest lovingkindness upon Thy people Israel'.(7)

IT IS INCUMBENT ON A MAN TO BLESS etc. What is meant by being bound to bless for the evil in the same way as for the good?

Shall I say that, just as for good one says the benediction 'Who is good and bestows good', so for evil one should say the benediction 'Who is good and bestows good'?

But we have learnt: FOR GOOD TIDINGS ONE SAYS, WHO IS GOOD AND BESTOWS GOOD: FOR EVIL TIDINGS ONE SAYS, BLESSED BE THE TRUE JUDGE? - Raba said: What it really means is that one must receive the evil with gladness.

R`Aha said in the name of R`Levi: Where do we find this in the Scripture?

I will sing of mercy and justice, unto Thee, O Lord, will I sing praises,'(8) whether it is 'mercy' I will sing, or whether it i 'justice' I will sing.

R`Samuel B`Nahmani said: We learn it from here: In the Lord I will praise His word, in God I will praise His word.(9) 'In the Lord(10) I will praise His word': this refers to good dispensation; 'In God(11) I will praise His word': this refers to the dispensation of suffering.

R`Tanhum said: We learn it from here: I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord;(12) I found trouble and sorrow, but I called upon the name of the Lord.(13)

The Rabbis derive it from here: The Lord gave and the Lord hath taken away,' blessed be the name of the Lord.(14)

R`Huna said in the name of Rab citing R`Meir, and so it was taught in the name of R`Akiba: A man should always accustom himself to say ' 'Whatever the All-Merciful does is for good', [as exemplified in] the following incident.

R`Akiba was once going along the road and he came to a certain town and looked for lodgings but was everywhere refused.

He said 'Whatever the All-Merciful does is for good', and he went and spent the night in the open field.

He had with him a cock, an ass and a lamp.

A gust of wind came and blew out the lamp, a weasel came and ate the cock, a lion came and ate the ass.

He said: 'Whatever the All-Merciful does is for good'.

The same night some brigands came and carried off the inhabitants of the town.

He said to them:(15) Did I not say to you, 'Whatever the All-Merciful does


(1) These words are addressed to the angels who are supposed to accompany a man to the privies, which were regarded as the haunt of evil spirits, v. infra 61a.

(2) Rab.

(3) P.B. p. 4.

(4) Ibid. p. 293.

(5) Ibid. p. 5.

(6) For all these blessings v. P.B. P. 5f. These blessings are now no longer said after each act, but are all said together in the morning service.

(7) Ibid. p. 6.

(8) Ps. CI, 1.

(9) Ibid. LVI, 11. in the M.T. the order of the divine names is reserved.

(10) The name of the Attribute of Mercy.

(11) The name of the Attribute of Justice.

(12) Ibid. CXVI, 13.

(13) Ibid. 3.

(14) Job. I, 21.

(15) Apparently to the men of the town, on a subsequent occasion; or perhaps to his disciples who accompanied him.