ברכות  פרק  תשיעי   הרואה  ( סא: )       Berachoth 61b  ❃

ריאה שואבת כל מיני משקין, כבד כועס, מרה זורקת בו טפה ומניחתו, טחול שוחק, קרקבן טוחן, קיבה ישנה, אף נעור.

נעור הישן, ישן הנעור - נמוק והולך לו.

תנא: אם שניהם ישנים או שניהם נעורים - מיד מת.

תניא, רבי יוסי הגלילי אומר: צדיקים יצר טוב שופטן, שנאמר (תהלים ק"ט) ולבי חלל בקרבי.

רשעים - יצר רע שופטן, שנאמר (תהלים ל"ו) נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פחד אלהים לנגד עיניו, בינונים - זה וזה שופטן, שנאמר (תהלים ק"ט) יעמד לימין אביון להושיע משפטי נפשו.

אמר רבא: כגון אנו בינונים.

אמר ליה אביי: לא שביק מר חיי לכל בריה ואמר רבא: לא איברי עלמא אלא לרשיעי גמורי או לצדיקי גמורי.

אמר רבא: לידע אינש בנפשיה אם צדיק גמור הוא אם לאו.

אמר רב: לא איברי עלמא אלא לאחאב בן עמרי ולרבי חנינא בן דוסא.

לאחאב בן עמרי - העולם הזה, ולרבי חנינא בן דוסא - העולם הבא.

ואהבת את ה' אלהיך.

תניא, רבי אליעזר אומר: אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך?

ואם נאמר בכל מאדך למה נאמר בכל נפשך?

אלא: אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו - לכך נאמר בכל נפשך, ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו - לכך נאמר בכל מאדך.

רבי עקיבא אומר: בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך.

תנו רבנן: פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה, בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים ועוסק בתורה.

אמר ליה: עקיבא, אי אתה מתירא מפני מלכות?

אמר לו: אמשול לך משל, למה הדבר דומה - לשועל שהיה מהלך על גב הנהר, וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום, אמר להם: מפני מה אתם בורחים?

אמרו לו: מפני רשתות שמביאין עלינו בני אדם.

אמר להם: רצונכם שתעלו ליבשה, ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותי עם אבותיכם?

אמרו לו: אתה הוא שאומרים עליך פקח שבחיות?

לא פקח אתה, אלא טפש אתה ומה במקום חיותנו אנו מתיראין, במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה אף אנחנו, עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה, שכתוב בה (דברים ל') כי הוא חייך וארך ימיך - כך, אם אנו הולכים ומבטלים ממנה - על אחת כמה וכמה.

אמרו: לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו לרבי עקיבא וחבשוהו בבית האסורים, ותפסו לפפוס בן יהודה וחבשוהו אצלו.

אמר לו: פפוס מי הביאך לכאן?

אמר ליה: אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה, אוי לו לפפוס - שנתפס על דברים בטלים.

בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמים.

אמרו לו תלמידיו: רבינו, עד כאן?

אמר להם: כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך - אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי: מתי יבא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו?

היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד.

יצתה בת קול ואמרה: אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד.

אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: זו תורה וזו שכרה?

(תהלים י"ז) ממתים ידך ה' ממתים וגו' - אמר להם: חלקם בחיים.

יצתה בת קול ואמרה: אשריך רבי עקיבא שאתה מזומן לחיי העולם הבא.

לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח שהוא מכוון כנגד בית קדשי הקדשים וכו'.

אמר רב יהודה אמר רב: לא אמרו אלא מן הצופים ולפנים, וברואה.

איתמר נמי, אמר רבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא, הכי אמר רבי יוחנן: לא אמרו אלא מן הצופים ולפנים, וברואה, ובשאין גדר, ובזמן שהשכינה שורה.

תנו רבנן: הנפנה ביהודה לא יפנה מזרח ומערב אלא צפון ודרום, ובגליל לא יפנה אלא מזרח ומערב.

ורבי יוסי מתיר, שהיה רבי יוסי אומר: לא אסרו אלא ברואה, ובמקום שאין שם גדר, ובזמן שהשכינה שורה.

וחכמים אוסרים.

חכמים היינו תנא קמא - איכא בינייהו צדדין.

תניא אידך: הנפנה ביהודה לא יפנה מזרח ומערב אלא צפון ודרום, ובגליל - צפון ודרום אסור, מזרח ומערב מותר.

ורבי יוסי מתיר, שהיה רבי יוסי אומר: לא אסרו אלא ברואה.

רבי יהודה אומר: בזמן שבית המקדש קיים - אסור, בזמן שאין בית המקדש קיים - מותר.

רבי עקיבא אוסר בכל מקום.

רבי עקיבא היינו תנא קמא - איכא בינייהו חוץ לארץ.

רבה הוו שדיין ליה לבני מזרח ומערב, אזל אביי שדנהו צפון ודרום, על רבה תרצנהו.

אמר: מאן האי דקמצער לי?

אנא כרבי עקיבא סבירא לי, דאמר: בכל מקום אסור.


the lungs absorb all kinds of liquids,(1) the liver is the seat of anger, the gall lets a drop fall into it and al it, the milt produces laughter, the large intestine grinds [the food], the maw brings sleep and the nose awakens.

If the awakener sleeps or the sleeper rouses,(2) a man pines away.

A Tanna taught: If both induce sleep or both awaken, a man dies forthwith.

It has been taught: R`Jose the Galilean says, The righteous are swayed(3) by their good inclination, as it says, My heart(4) is slain within me.(5)

The wicked are swayed by their evil inclination, as it says, Transgression speaketh to the wicked, methinks, there is no fear of God before his eyes.(6)

Average people are swayed by both inclinations, as it says, Because He standeth at the right hand of the needy,(7) to save him from them that judge his soul.(8)

Raba said: People such as we are of the average.

Said Abaye to him: The Master gives no one a chance to live!(9) Raba further said: The world was created only for either the totally wicked or the totally righteous.(10)

Raba said: Let a man know concerning himself whether he is completely righteous or not! Rab said: The world was created only for Ahab son of Omri and for R`Hanina B`Dosa; for Ahab son of Omri this world, and for R`Hanina B`Dosa the future world.

And thou shalt love the Lord thy God etc.(11)

It has been taught: R`Eliezer says: If it says 'with all thy so why should it also say, 'with all thy might',(12) and if it says 'with all thy might', why should it also say 'wit all thy soul'?

Should there be a man who values his life more than his money, for him it says; 'with all thy soul'; and should there be a man who values his money more than his life, for him it says, 'with all thy might'.

R`Akiba says: With all thy soul': even if He takes away thy soul.(13)

Our Rabbis taught: Once the wicked Government(14) issued a decree forbidding the Jews to study and practise the Torah.

Pappus B`Judah came and found R`Akiba publicly bringing gatherings together and occupying himself with the Torah.

He said to him: Akiba, are you not afraid of the Government?

He replied: I will explain to you with a parable.

A fox was once walking alongside of a river, and he saw fishes going in swarms from one place to another.

He said to them: From what are you fleeing?

They replied: From the nets cast for us by men.

He said to them: Would you like to come up on to the dry land so that you and I can live together in the way that my ancestors lived with your ancestors?

They replied: Art thou the one that they call the cleverest of animals?

Thou art not clever but foolish.

If we are afraid in the element in which we live, how much more in the element in which we would die! So it is with us.

If such is our condition when we sit and study the Torah, of which it is written, For that is thy life and the length of thy days,(15) if we go and neglect it how much worse off we shall be! It is related that soon afterwards R`Akiba was arrested and thrown into prison, and Pappus B`Judah was also arrested and imprisoned next to him.

He said to him: Pappus, who brought you here?

He replied: Happy are you, R`Akiba, that you have been seized for busying yourself with the Torah! Alas for Pappus who has been seized for busying himself with idle things! When R`Akiba was taken out for execution, it was the hour for the recital of the Shema', and while they combed his flesh with iron combs, he was accepting upon himself the kingship of heaven.(16)

His disciples said to him: Our teacher, even to this point?

He said to them: All my days I have been troubled by this verse, 'with all thy soul', [which I interpret,] 'even if He takes thy soul'.

I said: When shall I have the opportunity of(17) fulfilling this?

Now that I have the opportunity shall I not fulfil it?

He prolonged the word ehad(18) until he expired while saying it.

A bath kol(19) went forth and proclaimed: Happy art thou, Akiba, that thy soul has departed with the word ehad! The ministering angels said before the Holy One, blessed be He: Such Torah, and such a reward?

[He should have been] from them that die by Thy hand, O Lord.(20)

He replied to them: Their portion is in life.(21)

A bath kol went forth and proclaimed, Happy art thou, R`Akiba, that thou art destined for the life of the world to come.

ONE SHOULD AVOID SHOWING DISRESPECT TO THE EASTERN GATE BECAUSE IT IS IN A DIRECT LINE WITH THE HOLY OF HOLIES, etc. Rab Judah said in the name of Rab: These rules apply only to this side of Mount Scopus(22) and to one who can see the Temple.(23)

It has also been recorded: R`Abba the son of R`Hiyya B`Abba said: Thus said R`Johanan: These rules apply only to this side of Scopus and to one who can see [Jerusalem], and when there is no fence intervening, and at the time when the Divine Presence rests on it.(24)

Our Rabbis taught: One who consults nature in Judea should not do so east and west(25) but north and south.

In Galilee he should do so only east and west.(26)

R`Jose, however, allows it, since R`Jose said: The prohibition was meant to apply only to one in sight of the Temple and in a place where there is no fence intervening and at the time when the Divine Presence rests there.

The Sages, however, forbid it.

The Sages say the same as the First Tanna? - They differ with regard to the sides.(27)

It has been taught elsewhere: One who consults nature in Judea should not do so east and west but south and north, and in Galilee north and south is forbidden, east and west is permitted.

R`Jose, however, permits it, since R`Jose used to say: This prohibition was meant to apply only to one who is in sight [of Jerusalem].

R`Judah says: When the Temple is in existence it is forbidden, when the Temple is not in existence it is permitted.

R`Akiba forbids it in all places.

R`Akiba says the same as the First Tanna? - They differ in the matter of outside of Palestine.

Rabbah had bricks placed for him east and west.(28)

Abaye went and changed them round to north and south.

Rabbah went in and readjusted them.

He said, Who is this that is annoying me?

I take the view of R`Akiba, who said that it is forbidden in every place.


(1) I.e.,they absorb some moisture from the stomach.

(2) I.e., if the nose induces sleep or the maw waking.

(3) Lit., 'judged'.

(4) I.e., evil promptings

(5) Ps CIX, 22. E.V. 'wounded'.

(6) Ibid. XXXVI, 2.

(7) I.e., in good deeds.

(8) I.e., his two inclinations. Ibid. CIX, 31.

(9) If Raba is only average, what must other people be?

(10) I.e., this world for the wicked and the next for the righteous.

(11) Deut. VI, 5.

(12) This word is interpreted by the Rabbis to mean money.

(13) I.e., thy very self, thy life.

(14) I.e., Roman.

(15) Deut. XXX, 20.

(16) I.e., recited the Shema'. V. supra 130.

(17) Lit., 'when will it come to my hands'.

(18) 'One' in Hear, O Israel etc.

(19) V. Glos.

(20) Ps. XVII, 14. E.V. 'From men by thy hand, O Lord'.

(21) Ibid.

(22) From the other side of Mount Scopus the Temple was no longer visible.

(23) Even from this side of Scopus, not being in a hollow.

(24) I.e., when the Temple is in existence.

(25) So as not to turn his back to Jerusalem.

(26) Galilee being north of Jerusalem.

(27) I.e., those parts of Judea and Galilee which were not due east or due north of Jerusalem. The first Tanna prohibits even in these parts, since they speak of the whole of Judea, whereas the Sages permit, referring as they do only to R. Jose's statement.

(28) So that he should not turn his back on Palestine.