פסחים  פרק  עשירי   ערבי פסחים  ( קיט· )       Pesachim 119a  ❃

זה המכיר מקום חבירו בישיבה.

איכא דאמרי אמר רבי אלעזר: זה המקבל פני חבירו בישיבה.

מאי למכסה עתיק (יומין) - זה המכסה דברים שכיסה עתיק יומין.

ומאי נינהו - סתרי תורה.

ואיכא דאמרי: זה המגלה דברים שכיסה עתיק יומין, מאי נינהו - טעמי תורה.

אמר רב כהנא משום רבי ישמעאל ברבי יוסי: מאי דכתיב (תהלים ד) למנצח מזמור לדוד.

זמרו למי שנוצחין אותו ושמח.

בא וראה שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם.

בשר ודם מנצחין אותו - ועצב.

אבל הקדוש ברוך הוא נוצחין אותו ושמח שנאמר (תהלים קו) ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו.

אמר רב כהנא משום רבי ישמעאל ברבי יוסי אמר רבי שמעון בן לקיש משום רבי יהודה נשיאה: מאי דכתיב (יחזקאל א) וידי אדם מתחת כנפיהם - ידו כתיב, זה ידו של הקדוש ברוך הוא שפרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובה מיד מדת הדין.

אמר רב יהודה אמר שמואל: כל כסף וזהב שבעולם יוסף לקטו והביאו למצרים, שנאמר (בראשית מז) וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא.

אין לי אלא שבארץ מצרים ושבארץ כנען, בשאר ארצות מנין - תלמוד לומר (בראשית מא) וכל הארץ באו מצרימה.

וכשעלו ישראל ממצרים העלוהו עמהן, שנאמר (שמות יב) וינצלו את מצרים.

רב אסי אמר: עשאוה כמצודה זו שאין בה דגן.

רבי שמעון אמר: כמצולה שאין בה דגים.

והיה מונח עד רחבעם.

בא שישק מלך מצרים ונטלו מרחבעם, שנאמר (מלכים א יד) ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם עלה שישק מלך מצרים [על ירושלים] ויקח את אצרות בית ה' ואת אוצרות בית המלך.

בא זרח מלך כוש ונטלו משישק.

בא אסא ונטלוהו מזרח מלך כוש, ושיגרו להדרימון בן טברימון, באו בנו עמון ונטלום מהדרימון בן טברימון.

בא יהושפט ונטלו מבני עמון, והיה מונח עד אחז.

בא סנחריב ונטלו מאחז, בא חזקיה ונטלו מסנחריב, והיה מונח עד צדקיה.

באו כשדיים ונטלוהו מצדקיה, באו פרסיים ונטלוהו מכשדיים, באו יוונים ונטלוהו מפרסיים, באו רומיים ונטלוהו מיד יוונים, ועדיין מונח ברומי.

אמר רבי חמא (בר) (מסורת הש"ס: [בר']) חנינא: שלש מטמוניות הטמין יוסף במצרים.

אחת נתגלה לקרח, ואחת נתגלה לאנטונינוס בן אסוירוס, ואחת גנוזה לצדיקים לעתיד לבא.

(קהלת ה') עשר שמור לבעליו לרעתו, אמר רבי שמעון בן לקיש: זו עשרו של קרח, (שנאמר) (דברים יא) ואת כל היקום אשר ברגליהם, אמר רבי אלעזר: זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו, אמר רבי לוי: משאוי שלש מאות פרדות לבנות היו מפתחות בית גנזיו של קרח, וכולהו אקלידי וקליפי דגלדא.

(דיא"ש אדי"ש כשד"ך מאוד"ך סימן).

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: (תהלים קיח) אודך כי עניתני - אמר דוד, אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה - אמר ישי, מאת ה' היתה זאת - אמרו אחיו, זה היום עשה ה' - אמר שמואל, אנא ה' הושיעה נא - אמרו אחיו, אנא ה' הצליחה נא - אמר דוד, ברוך הבא בשם ה' - אמר ישי, ברכנוכם מבית ה' - אמר שמואל, אל ה' ויאר לנו - אמרו כולן.

אסרו חג בעבתים - אמר שמואל, אלי אתה ואודך - אמר דוד, אלהי ארוממך - אמרו כולן.

תנן התם: מקום שנהגו


They who recognize their colleagues' place in the academy.

Others state, R`Eleazar said: They who welcome their colleagues in the academy.(1)

What does 'and for stately clothing' [li-mekasseh 'athik](2) mean?

That refers to him who 'conceals' [mekasseh] the things which the Ancient ['athik] of days(3) concealed.

And what is that?

The secrets of the Torah.(4)

Others explain: That refers to him who reveals the things which the Ancient of days concealed [kissah].

And what is it?

The reasons of the Torah.(5)

R`Kahana said on the authority of R`Ishmael B`R`Jose: What is meant by, 'For the leader [la-menazzeah]: a Psalm of David?(6)

Sing praises to Him who rejoices when they conquer Him.(7)

Come and see how the character of the Holy One, blessed be He, is not like that of mortal man.

The character of mortal man is such that when he is conquered he is unhappy, but when the Holy One is conquered He rejoices,for it is said, Therefore He said that He would destroy them, had not Moses His chosen stood before Him in the breach, [to turn back His wrath].(8)

R`Kahana said on the authority of R`Ishmael son of R`Jose, and our Rabbis said in the name of R`Judah Nisi'ah:(9) What is implied by the verse, And they had the hands of a man under their wings?(10)

Yado [his hand] is written:(11) this refers to the Hand of the Holy One, blessed be He, which is spread out under the wings of the Hayyoth,(12) in order to accept penitents [and shield them] from(13) the Attribute of Justice.(14)

Rab Judah said in Samuel's name: All the gold and silver in the world Joseph gathered in and brought to Egypt, for it is said, And Joseph gathered up all the money that was found [in the land of Egypt, and in the land of Canaan].(15)

Now I know it only about that of Egypt and Canaan; whence do we know it about that of other countries?

Because it is stated, And all the countries came unto Egypt [to Joseph to buy corn].(16)

And when the Israelites migrated from Egypt they carried it away with them, for it is said, and they despoiled the Egyptians.(17)

R`Assi said: They made it like a trap in which there is no corn;(18) R`Simeon B`Lakish said: Like a pond without fish.(19)

Thus it [the treasure] lay until Rehoboam, when Shishak king of Egypt came and seized it from Rehoboam, for it is said, And it came to pass in the fifth year of king Rehoboam, that Shishak king of Egypt came up against Jerusalem; and he took away the treasures of the house of the Lord, and the treasures of the king's house.(20)

Then Zerah, king of Ethiopia, came and seized it from Shishak; then Assa came and seized it from Zerah king of Ethiopia and sent it to Hadrimon the son of Tabrimon.

The Ammonites came and seized it from Hadrimon the son of Tabrimon.

Jehoshaphat came and seized it from the Ammonites, and it remained so until Ahaz, when Sennacherib came and took it from Ahaz.

Then Hezekiah came and took it from Sennacherib, and it remained thus until Zedekiah, when the Babylonians [Chaldeans] came and seized it from Zedekiah.

The Persians came and took it from the Chaldeans; the Greeks came and took it from the Persians.

the Romans came and took it from the Greeks, and it is still lying in Rome.

R`Hama son of R`Hanina said: Three treasures did Joseph hide in Egypt: one was revealed to Korah; one to Antoninus the son of Severus;(21) and the third is stored up for the righteous for the future time.

Riches kept by the owner thereof to his hurt:(22) R`Simeon B`Lakish said: This refers to Korah's wealth.

And a the substance that was at their feet.(23)

R`Eleazar said: This refers to a man's wealth, which puts him on his feet.

R`Levi said: The keys of Korah's treasure-house were a load for three hundred white mules,(24) though all the keys and locks were of leather.(25)


(Mnemonic: Diyash, ADYish, Kashdek, me-Odeka)(26) R`Samuel B`Nahmani said in R`Jonathan's name: I will give thanks unto Thee, for Thou hast answered me(27) was said by David; The stone which the builders rejected is become the chief corner-stone;(28) by Yishai [Jesse]; This is the Lord's doing,(29) by his brothers; This is the day which the Lord hath made(30) by Samuel.

We beseech 'Thee, O Lord, save now!(31) was said by his brothers: We beseech Thee, O Lord, make us now to prosper! by David; Blessed be he that cometh in the name of the Lord,(32) by Jesse; We bless you out of the house of the Lord,(32) by Samuel; The Lord is God, and hath given us light,(33) by all of them; Order the festival procession with boughs, by Samuel; Thou art my God, and I will give thanks unto Thee,(34) by David; Thou art my God, I will exalt Thee, by all of them.

We learned elsewhere: Where it is the practice


(1) I.e.. who treat them in a friendly fashion. Maharsha: who are among the earliest, so that they can greet their colleagues who arrive latter.

(2) This completes the verse.

(3) God; v. Dan. VII, 13.

(4) Esoteric teaching, which was to be confined to the few.

(5) It is meritorious to investigate the reasons of Scriptural laws.

(6) This is the superscription of a number of psalms; 'menazzeah is derived from nazzeah, to be victorious.

(7) I.e., prevail upon Him to rescind intended punishment. La-menazzeah is now understood in a causative sense: to Him who makes men victorious.

(8) Ps. CVI, 23.

(9) The Prince. I.e., R. Judah II, - The text is as emended in the margin.

(10) Ezek. I, 8.

(11) Instead of yede, the hands of.

(12) Lit., 'living creatures' - the angels that bore the Divine Chariot, as described in Ezek. I.

(13) Var. lec.: on account of.

(14) Justice, Mercy. etc., are often hypostasized.

(15) Gen. XLVII, 14.

(16) Ibid. XLI, 57.

(17) Ex. XII, 36.

(18) To attract the birds. Bird-traps were set with corn. [Aliter: Like a fortress without corn (pro. visions) . Var. lec.: like a net without fish.]

(19) Var. lec. (v. D.S.) : like husks without grain.

(20) I Kings XIV, 25f.

(21) On his identity v. Sanh., Sonc. ed. p. 610 n.7.

(22) Eccl. V, 12.

(23) Deut. XI, 6.

(24) This of course is not to be taken literally.

(25) Instead of metal, so as to be light in weight, yet they were such a load.

(26) D == David; Y == Yishay (Jesse) ; A ==Ehaw (his brothers) ; Sh == Shemuel (Samuel) , K == kulan (all of them) ; me-Odeka == on the passage commencing Odeka, 'I will give thanks unto Thee'.

(27) Ps. CXVIII, 21.

(28) Ibid. 22.

(29) Ibid. 23.

(30) Ibid. 24.

(31) Ibid. 25.

(32) Ibid. 26.

(33) Ibid. 27.

(34) Ibid. 28.