תענית  פרק  ראשון   מאימתי  ( י· )       Taanith 10a  ❃

בברייתו של עולם.

תנו רבנן: ארץ ישראל נבראת תחילה וכל העולם כולו נברא לבסוף, שנאמר (משלי ח') עד לא עשה ארץ וחוצות.

ארץ ישראל משקה אותה הקדוש ברוך הוא בעצמו, וכל העולם כולו על ידי שליח, שנאמר (איוב ה') הנתן מטר על פני ארץ ושלח מים על פני חוצות.

ארץ ישראל שותה מי גשמים, וכל העולם כולו מתמצית, שנאמר (איוב ה') הנתן מטר על פני ארץ וגו'.

ארץ ישראל שותה תחילה, וכל העולם כולו לבסוף, שנאמר הנתן מטר על פני ארץ וגו'.

משל לאדם שמגבל את הגבינה, נוטל את האוכל ומניח את הפסולת.

אמר מר: ממתקין הן בעבים, מנליה?

דאמר רבי יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן: כתיב (תהלים י"ח) חשכת מים עבי שחקים, וכתיב (שמואל ב' כ"ב) חשרת מים עבי שחקים, שקול כף ושדי אריש, וקרי ביה חכשרת.

ורבי יהושע, בהני קראי מאי דריש בהו?

סבר לה כי הא, דכי אתא רב דימי אמר: אמרי במערבא: נהור ענני - זעירין מוהי, חשוך ענני - סגיין מוהי.

כמאן אזלא הא דתניא: מים העליונים במאמר הם תלוים, ופירותיהן מי גשמים, שנאמר (תהלים ק"ד) מפרי מעשיך תשבע הארץ.

כמאן - כרבי יהושע.

ורבי אליעזר: ההוא במעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא הוא דכתיב.

אמר רבי יהושע בן לוי: כל העולם כולו מתמצית גן עדן הוא שותה, שנאמר (בראשית ב') ונהר יוצא מעדן וגו'.

תנא: מתמצית בית כור שותה תרקב.

תנו רבנן: ארץ מצרים הויא ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה, והוא אחד מששים בכוש.

וכוש אחד מששים בעולם, ועולם אחד מששים בגן, וגן אחד מששים לעדן, ועדן אחד מששים לגיהנם.

נמצא, כל העולם כולו ככיסוי קדרה לגיהנם.

ויש אומרים: גיהנם אין לה שיעור, ויש אומרים: עדן אין לה שיעור.

אמר רבי אושעיא: מאי דכתיב (ירמיהו נ"א) שוכנת על מים רבים רבת אוצרת.

מי גרם לבבל שיהו אוצרותיה מלאות בר - הוי אומר מפני ששוכנת על מים רבים.

אמר רב: עתירה בבל דחצדא בלא מיטרא.

אמר אביי: נקיטינן, טובעני ולא יובשני

משנה:

בשלשה במרחשון שואלין את הגשמים.

רבן גמליאל אומר: בשבעה בו, חמשה עשר יום אחר החג, כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת.

גמרא:

אמר רבי אלעזר: הלכה כרבן גמליאל.

תניא, חנניה אומר: ובגולה עד ששים - בתקופה.

אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל: הלכה כחנניה.

איני?

והא בעו מיניה משמואל: מאימת מדכרינן ותן טל ומטר?

אמר להו: מכי מעיילי ציבי לבי טבות רישבא - דילמא אידי ואידי חד שיעורא הוא.

איבעיא להו: יום ששים כלפני ששים, או כלאחר ששים?

- תא שמע רב אמר: יום ששים כלאחר ששים, ושמואל אמר: יום ששים כלפני ששים.

אמר רב נחמן בר יצחק, וסימנך: עלאי בעו מיא, תתאי לא בעו מיא.

אמר רב פפא: הלכתא, יום ששים כלאחר ששים

משנה:

הגיע שבעה עשר במרחשון ולא ירדו גשמים - התחילו היחידים מתענין שלש תעניות, אוכלין ושותין משחשיכה, ומותרין במלאכה, וברחיצה, ובסיכה, ובנעילת הסנדל, ובתשמיש המטה.

הגיע ראש חדש כסליו ולא ירדו גשמים - בית דין גוזרין שלש תעניות על הצבור אוכלין ושותין משחשיכה, ומותרין במלאכה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה.

גמרא:

מאן יחידים?

אמר רב הונא: רבנן.

ואמר רב הונא: יחידים מתענין שלש תעניות שני וחמישי ושני.

מאי קמשמע לן?

תנינא: אין גוזרין תענית על הצבור בתחילה בחמישי - שלא להפקיע את השערים.

אלא שלש תעניות הראשונות שני וחמישי ושני.

- מהו דתימא: הני מילי - צבור, אבל יחיד - לא, - קמשמע לן.

תניא נמי הכי: כשהתחילו היחידים להתענות - מתענין שני וחמישי ושני, ומפסיקין בראשי חדשים.


Our Rabbis have taught: Palestine was created first and then the rest of the world, as it is said, While as yet He had not made the earth, nor the fields.(1)

Palestine is watered by the Holy One, blessed be He, and the rest of the world is watered by a messenger, as it is said, Who giveth rain upon the earth, and sendeth waters upon the fields.(2)

Palestine is watered by the rain and the rest of the world is watered by the residue,(3) as it is said, ' Who giveth rain upon the earth, etc'.(4)

Palestine is watered first and then the rest of the world, as it is said, 'Who giveth rain upon the earth, etc'.

This may be compared to a man making cheese; he removes first what is edible and discards the refuse.

The Master said: '[The waters of the ocean] are sweetened by the clouds' - Whence does he learn this?

R`Isaac B`Joseph said in the name of R`Johanan: It is written, Darkness of waters, thick clouds of the skies,(5) and it is also written, Distilling of waters, thick clouds of the skies,'(6) take away the kaf and add it to the [word written with] resh and read haksharath.(7)

As for R`Joshua what use does he make of these verses? - He is of the opinion that these verses are the basis for the statement made by R`Dimi when he came [to Babylon] and he reported that in Palestine people say, If the clouds are bright they contain little water, but i they are dark they contain much water.(8)

In keeping with whose view is the teaching which has been taught: The upper waters remain suspended by Divine command, and their fruit is the rain-water, as it is said, The earth is full of the fruit of Thy works?(9)

This is according to R`Joshua.

And as for R`Eliezer? -[He is of the opinion] that this [verse] refers to the other handiwork of God.

R`Joshua B`Levi said: The whole world is watered by the residue of the Garden of Eden, as it is said, And a river went out of Eden, etc.(10)

A Tanna taught: The residue of a kor(11) is enough to irrigate a tarkab.(12)

Our Rabbis taught: Egypt is four hundred parasangs by four hundred, and it is one sixtieth of the size of Ethiopia; Ethiopia is one sixtieth of the world, and the world is one sixtieth of the Garden [of Eden].(13)

and the Garden is one sixteenth of Eden, and Eden is one sixtieth of Gehenna;(14) thus the whole world compared with the Gehenna is but as a lid to the pot.

Some say that Gehenna has no limit In size; others say that Eden is without limit.

R`Oshaia said: What is the meaning of the verse, O thou that dwellest upon many waters, abundant in treasures?(15)

What has brought it about that Babylon's treasures are full of corn?

Because it dwells by many waters.(16)

Rab said: Babylon is rich because it harvests without rain.

Abaye said: We have a tradition, Better is a flooded land than an arid land.

MISHNAH:

ON THE THIRD OF MARCHESHVAN WE [BEGIN TO] PRAY FOR RAIN.

R`GAMALIEL SAYS: ON THE SEVENTH, [THAT IS.] FIFTEEN DAYS AFTER THE FEAST SO THAT THE LAST ISRAELITE(17) MAY REACH THE RIVER EUPHRATES.

GEMARA:

R`Eleazar said: The halachah is according to R`Gamaliel.

It has been taught: Hananiah says: In the Diaspora(18) [we do not begin to pray] until the sixtieth day after the [Tishri] cycle.(19)

R`Huna B`Hiyya said in the name of Samuel: The halachah is according to Hananiah.

Is it really so?

Was not a question asked of Samuel: When do we begin to make mention [of the words] 'and give dew and rain'?

and he replied, 'When wood is brought into the house of Tabut,(20) the fowler'? - Perhaps the two time limits are identical.

A question was asked in the school: Is the sixtieth day counted with those that precede it or with those that follow it?(21) -Come and hear:(22) Rab said: The sixtieth day is counted with those that follow it; and Samuel said: With those that precede it.(23)

R`Nahman said: The mnemonic for this is, the highlands need water, but the lowlands do not.(24)

R`Papa said: The halachah is that the sixtieth day is counted with those that follow it.(25)

MISHNAH:

IF THE SEVENTEENTH OF MARCHESHVAN CAME AND NO RAIN FELL THE YEHIDIM(26) [INDIVIDUALS] BEGIN TO FAST THREE FASTS; THEY MAY EAT AND DRINK AFTER IT GETS DARK(27) [AND ON THESE FASTS] IT IS PERMISSIBLE FOR THEM TO DO WORK, TO BATHE, TO ANOINT THEMSELVES WITH OIL, TO WEAR SHOES, AND TO HAVE

of Tabernacles may reach home without being inconvenienced by the rain.

MARITAL RELATIONS.

IF THE NEW MOON OF KISLEV CAME AND NO RAIN FELL THE BETH DIN ORDAIN UPON THE COMMUNITY THREE FASTS; [ON THESE] THEY MAY EAT AND DRINK WHILST IT IS STILL DARK AND IT IS PERMISSIBLE TO DO WORK, TO BATHE, TO ANOINT ONESELF WITH OIL, TO WEAR SHOES, AND TO HAVE MARITAL RELATIONS.

GEMARA:

Who are the yehidim?

R`Huna said: The rabbis.

R`Huna further said: The yehidim fast three fasts, [that is to say, on] Monday, Thursday and Monday.

What new fact does he teach us?

Has it not already been taught to us:(28) No fast is ordained upon the community to begin on a Thursday in order to prevent a rise in food prices.(29)

Hence the order of the first three fasts must be, Monday, Thursday, Monday?

You might have thought that this applies only to public fasts but not to those of individuals therefore he teaches us [that it applies] equally to those of individuals.

The same has been taught us elsewhere: When the yehidim begin to fast they fast on Monday, Thursday and Monday, and they interrupt(30) their fasts on New Moon


(1) Prov. VIII, 26. .rt ktrah .rt ,umuj .uj .rtk .uj

(2) Job V, 10. taken to mean Palestine, and from (outside, field) the rest of the world () .

(3) [MS.M. adds, of Palestine.]

(4) [The order of the last two sentences should be reversed with MS.M.]

(5) Ps. XVIII, 12.

(6) In the parallel psalm. II Sam. XXII, 12. ,faj ,raj ,rafv

(7) By the manipulation of the letters in the words and in the verses cited the word is obtained, meaning 'making fit', i.e., v j drinkable. The meaning is the clouds make the waters drinkable. The additional change of to involved is quite common in Semitic languages.

(8) [This popular proverb is alluded to in the verse cited from Psalms, 'Darkness of waters - thick clouds of skies', R. Joshua being of the uhfaj ,raj opinion that is not a variant of .]

(9) Ps. CIV, 13.

(10) Gen. II, 10. The continuation of the verse is, 'and from thence it was parted and became four heads'.

(11) A dry measure = 30 se'ahs. Cf.II Kings VII,16.

(12) Tarkab, Gk.***=3 kabs= one half se'ah. With the residue of water used for watering a space sown with a kab seed one can water a space sown with a tarkab.

(13) If the world is one sixteenth of the Garden of Eden, then it can be seen from the previous statement that the residue of the Garden of Eden is sufficient to water the whole world.

(14) [Var. lec. omit 'and the Garden . . of Eden' which words are difficult to explain.]

(15) Jer. LI, 13.

(16) Being a low-lying country it is well irrigated and consequently it needs but little rain.

(17) Who comes on pilgrimage to Jerusalem on the feast

(18) In the first instance applied to Babylonia.

(19) The year was divided into four cycles (v. Glos. s.v. Tekufah) , Tishri, Tebeth, Nisan and Tammuz. Here the Tishri Tekufah is meant-the Autumnal Equinox.

(20) A sign that the rainy season was about to set in.

(21) Exclusive or inclusive.

(22) [Omitted in MS.M.]

(23) [R. Hananel and Aruch reverse the opinions of Rab and Samuel.]

(24) Rab came from Palestine which is mountainous and so needed more rain, while Samuel came from Babylonia which was well irrigated and therefore needed less rain. [R. Hananel and Aruch (v. n. 6) : Samuel's place was Nehardea which was situated higher and consequently in greater need of rain at an earlier period than Sura, the place of Rab.]

(25) And the words 'give dew and rain' are said earlier.

(26) Distinguished persons.

(27) On the night preceding the fast, the fast beginning only with dawn.

(28) V. infra 15b.

(29) Thursday being a market day, they would purchase food for the breaking of their fast and also for the Sabbath and consequently the abnormal demand for food would tend to make the prices soar.

(30) Should any such festive day coincide with their fast days.