יומא  פרק  ראשון   שבעת ימים  ( ט: )       Yoma 9b  ❃

ששהו את קיניהן.

מיהא מעלה עליהן הכתוב כאילו שכבום.

בזיון קדשים - דכתיב (שמואל א ב) גם בטרם יקטרון את החלב ובא נער הכהן ואמר לאיש הזבח תנה בשר לצלות לכהן ולא יקח ממך בשר מבשל כי אם חי ויאמר אליו האיש קטר יקטרון כיום החלב וקח לך כאשר תאוה נפשך ואמר לו כי עתה תתן ואם לא לקחתי בחזקה ותהי חטאת הנערים גדולה מאד את פני ה' כי נאצו האנשים את מנחת ה'.

מקדש ראשון מפני מה חרב?

מפני שלשה דברים שהיו בו: עבודה זרה, וגלוי עריות, ושפיכות דמים.

עבודה זרה - דכתיב (ישעיהו כח) כי קצר המצע מהשתרע מאי קצר המצע מהשתרע?

אמר רבי יונתן: קצר מצע זה מהשתרר עליו שני רעים כאחד.

(ישעיהו כח) והמסכה צרה כהתכנס, אמר רבי שמואל בר נחמני: כי מטי רבי יונתן להאי קרא בכי, אמר: מאן דכתיב ביה (תהלים לג) כנס כנד מי הים, נעשית לו מסכה צרה גלוי עריות, דכתיב (ישעיהו ג) ויאמר ה' יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון ומשקרות עינים הלוך וטפוף תלכנה וברגליהן תעכסנה.

יען כי גבהו בנות ציון - שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה, ותלכנה נטויות גרון - שהיו מהלכות בקומה זקופה, ומשקרות עינים - דהוו מליין כוחלא עיניהן, הלוך וטפוף תלכנה - שהיו מהלכות עקב בצד גודל, וברגליהן תעכסנה - אמר רבי יצחק: שהיו מביאות מור ואפרסמון ומניחות במנעליהן, וכשמגיעות אצל בחורי ישראל בועטות ומתיזות עליהן, ומכניסין בהן יצר הרע כארס בכעוס.

שפיכות דמים - דכתיב (מלכים ב כא) וגם דם נקי שפך מנשה [הרבה מאד] עד אשר מלא את ירושלים פה לפה.

אבל מקדש שני, שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב?

מפני שהיתה בו שנאת חנם.

ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות: עבודה זרה, גלוי עריות, ושפיכות דמים.

רשעים היו, אלא שתלו בטחונם בהקדוש ברוך הוא.

אתאן למקדש ראשון, דכתיב (מיכה ג) ראשיה בשחד ישפטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסמו ועל ה' ישענו לאמר הלא ה' בקרבנו לא תבוא עלינו רעה.

לפיכך הביא עליהן הקדוש ברוך הוא שלש גזרות כנגד שלש עבירות שבידם, שנאמר (מיכה ג) לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים עיין תהיה והר הבית לבמות יער.

ובמקדש ראשון לא הוה ביה שנאת חנם?

והכתיב (יחזקאל כא) מגורי אל חרב היו את עמי לכן ספק אל ירך.

ואמר רבי (אליעזר): (מסורת הש"ס: [אלעזר]) אלו בני אדם שאוכלין ושותין זה עם זה, ודוקרין זה את זה בחרבות שבלשונם - ההיא בנשיאי ישראל הואי, דכתיב (יחזקאל כא) זעק והילל בן אדם כי היא היתה בעמי.

ותניא: זעק והילל בן אדם יכול לכל?

תלמוד לומר: היא בכל נשיאי ישראל.

רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרווייהו: ראשונים שנתגלה עונם - נתגלה קצם, אחרונים שלא נתגלה עונם - לא נתגלה קצם.

אמר רבי יוחנן: טובה צפורנן של ראשונים מכריסו של אחרונים.

- אמר ליה ריש לקיש: אדרבה, אחרונים עדיפי, אף על גב דאיכא שעבוד מלכיות - קא עסקי בתורה אמר ליה: בירה תוכיח, שחזרה לראשונים ולא חזרה לאחרונים.

שאלו את רבי אלעזר: ראשונים גדולים או אחרונים גדולים?

- אמר להם: תנו עיניכם בבירה.

איכא דאמרי, אמר להם: עידיכם בירה.

ריש לקיש הוי סחי בירדנא, אתא רבה בר בר חנה יהב ליה ידא.

אמר ליה: אלהא סנינא לכו, דכתיב (שיר השירים ח) אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז, אם עשיתם עצמכם כחומה ועליתם כולכם בימי עזרא - נמשלתם ככסף, שאין רקב שולט בו, עכשיו שעליתם כדלתות נמשלתם כארז שהרקב שולט בו.

מאי ארז?

אמר עולא: ססמגור.

מאי ססמגור?

אמר רבי אבא: בת קול.

כדתניא: משמתו נביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקודש מישראל, ועדיין היו משתמשין בבת קול.

וריש לקיש מי משתעי בהדי רבה בר בר חנה?

ומה רבי (אליעזר) (מסורת הש"ס: [אלעזר]) דמרא דארעא דישראל הוה, ולא הוה משתעי ריש לקיש בהדיה, דמאן דמשתעי ריש לקיש בהדיה בשוק יהבו ליה עיסקא בלא סהדי, בהדי רבה בר בר חנה משתעי?

אמר רב פפא: שדי גברא בינייהו, או ריש לקיש הוה וזעירי, או רבה בר בר חנה הוה ורבי אלעזר.

כי אתא לקמיה דרבי יוחנן אמר ליה: לאו היינו טעמא, אי נמי סליקו כולהו בימי עזרא לא הוה שריא שכינה במקדש שני, דכתיב (בראשית ט) יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם.


because they delayed offering up their sacrificial(1) birds Scripture accounts it to them as if they had lain with them.

The [sacred] offerings were treated contemptuously, as it is written,(2) Yea, before the fat was made to smoke, the priest's servant came and said to the man that sacrificed: ' Give flesh to roast for the priest,' for will not have sodden flesh of thee, but raw.'

And if the man said unto him: 'Let the fat be made to smoke first of all, and then take as much as thy soul desireth': then he would say: 'Nay, but thou shalt give it me now, and if not, I will take it by force.'

And the sin of the young men was very great before the Lord, - for the men dealt contemptuously with the offering of the Lord.

Why was the first Sanctuary destroyed?

Because of three [evil] things which prevailed there: idolatry, immorality, bloodshed.

Idolatry, as it is written: For the bed is too short for a man to stretch himself and the covering too narrow when he gathereth himself up.(3)

What is the meaning of 'For the bed is too short for a man to stretch himself'?

R`Jonathan said: It is: This bed(4) is too short for two neighbours to stretch themselves.

And [what is the meaning of] 'the covering too narrow when he gathereth himself up'? - R`Samuel B`Nahmani said: When R`Jonathan [in his reading] came to this passage, he would cry and say: To Him , concerning Whom it is written, He gathereth the waters of the sea together like a heap,(5) the cover became too narrow! Immorality [prevailed] as it is written: Moreover the Lord said: Because the daughters of Zion are haughty, and walk with stretched-forth necks and wanton eyes, walking and mincing as they go, and make a tinkling with their feet.(6) 'Because the daughters of Zion are haughty', i.e., they used to walk with proud carriage.'

And wanton eyes' i.e., they filled their eyes with kohl.(7) 'Walking and mincing as they go', i.e., they used to walk with the heel touching the toe.'

And make a tinkling with their feet', R`Isaac sa They would take myrrh and balsam and place it in their shoes(8) and when they came near the young men of Israel they would kick, causing the balsam to squirt at them and would thus cause the evil desire to enter them like an adder's poison.

Bloodshed [prevailed] as it is written: Moreover Manaseh shed innocent blood very much, till he had filled Jerusalem from one end to another.(9)

They were wicked, but they placed their trust in the Holy One, blessed be He.(10)

For it is written, The heads thereof judge for reward, and the priests thereof teach for hire, and the prophets thereof divine for money; yet will they lean upon the Lord and say 'Is not the Lord in the midst of us?

No evil shall come upon us'.(11)

Therefore the Holy One, blessed be He, brought them three evil decrees as against the three evils which were their own:(12) Therefore shall Zion for your sake be plowed as a field, and Jerusalem shall become heaps and the mountain of the house as the high places of a forest.

But why was the second Sanctuary destroyed, seeing that in its time they were occupying themselves with Torah, [observance of] precepts, and the practice of charity?

Because therein prevailed hatred without cause.

That teaches you that groundless hatred is considered as of even gravity with the three sins of idolatry, immorality, and bloodshed together.

And [during the time of] the first Sanctuary did no groundless hatred prevail?

Surely it is written: They are thrust down to the sword with my people; smite therefore upon my thigh,(13) and R`Eleazar said: This refers to people who eat and drink together and then thrust each other through with the daggers of their tongue! - That [passage] speaks of the princes in Israel, for it is written , Cry and wail, son of man; for it is upon my people,(13) etc. [The text reads] 'Cry and wail, son of man'.

One might have assumed [it is upon] all [Israel], therefore it goes on, Upon all the princes of Israel.

R`Johanan and R`Eleazar both say: The former ones whose iniquity was revealed(14) had their end(15) revealed, the latter ones whose iniquity was not revealed have their end still unrevealed.

R`Johanan said: The fingernail of the earlier generations(16) is better than the whole(17) body of the later generations.

Said Resh Lakish to him: On the contrary, the latter generations are better,(18) although they are oppressed by the governments, they are occupying themselves with the Torah.

- He [R`Johanan] replied: The Sanctuary will prove [my point] for it came back to the former generations, but not to the latter ones.

The question was put to R`Eleazar: Were the earlier generations better, or the later ones? - He answered: Look upon the Sanctuary! Some say he answered: The Sanctuary is your witness [in this matter].(19)

Resh Lakish was swimming in the Jordan.

Thereupon Rabbah B`Bar Hana came and gave him the hand:(20) Said [Resh Lakish] to him: By God! I hate you.

For it is written: If she be a wall, we will build upon her a turret of silver; if she be a door, we will enclose her with boards of cedar.(21)

Had you made yourself like a wall and had all come up in the days of Ezra, you would have been compared to silver, which no rottenness can ever affect.

Now that you have come up like doors,(22) you are like cedarwood, which rottenness prevails over.

What is erez ['cedar']? - 'Ulla said: It is sasmagor.(23)

What is 'sasmagor'? -R`Abba says it is the divine(24) voice as it has been taught: After the later prophets Haggai, Zechariah, and Malachi had died, the Holy Spirit(25) departed from Israel, but they still availed themselves of the Bath Kol.(26)

- But did Resh Lakish talk with Rabbah B`Bar Hana?(27)

Even with R`Eleazar, who was the master of the land of Israel, Resh Lakish did not converse(28) [for anyone with whom Resh Lakish conversed in the street could get merchandise without witnesses](29) would he engage in conversation with Rabbah B`Bar Hana? -R`Papa said: 'Throw a man between them'.(30)

It was either Resh Lakish and Ze'iri or Rabbah B`Bar Hana and R`Eleazar.(31)

When he [Resh Lakish] came before R`Johanan , he said to him: This is not the reason.(32)

Even if they had all come up in the time of Ezra, the Divine Presence would not have rested over the second Sanctuary, for it is written:(33) God shall enlarge Japheth, and he shall dwell in the tents of Shem, [that means],


(1) Lev. XII, 8.

(2) I Sam. li, 15-17.

(3) Isa. XXVIII, 20.

(4) Manasseh the faithless king, introduced idols into the very Sanctuary. There was no room for the God of Israel, together with an idol, in his one Sanctuary.

(5) Ps. XXXIII, 7. The ad hoc exposition here is either: 'On his cover (the idol) became His rival,' or 'The cover itself, used for idolatrous purposes, thus became His rival,' the cover here standing for the Sanctuary.

(6) Isa. III, 16.

(7) A powder used for painting the eyelids, stibium (Jastrow) .

(8) Bah interpolates here: and walking around in the streets of Jerusalem and when they came near etc., v. D.S.

(9) II Kings XXI, 16.

(10) The text as it stands is in need of correction. The present rearrangement based on text in parallel passages (v. D.S.) is adopted by Bah. [Cur. edd. insert: 'This refers to the first Sanctuary'. This, on the rearrangement of the text adopted (v. n. 5) , is evidently superfluous. V. D.S.]

(11) Micah III, 11.

(12) Ibid. 12.

(13) Ezek. XXI, 17.

(14) 'Who did not hide their misdeeds' (Rashi) .

(15) I.e., the end of their captivity. Jer. XXIX, 10: For thus saith the Lord: After seventy years are accomplished in Babylon, I will remember you and perform My good word to you, in causing you to return to this place.

(16) The earlier generations are, of course, those of the first Temple, the later ones Israel since the second destruction.

(17) Lit. , 'the belly'.

(18) Or 'better off'. There is a slight shift in the argument. R. Johanan had referred to their value, Resh Lakish to their political and moral condition.

(19) It came back to them after the first destruction, it has not come back to us as yet. There is only a slight difference in Hebrew between the two ofhbhg ofhshg versions and .

(20) [To help Resh Lakish out of the water. V. D.S. a.l. n. 100.]

(21) Cant. VIII, 9.

(22) A wall is of one piece, a door, a gate at least of two. Had Israel come from Babylon, not in parts, but at once, Jewry in Palestine may have been found worthy of a restoration of the Sanctuary.

(23) Perhaps a comp. of sass and magor-magerah i.e. , a sawing worm. Bah reads: The worm destroys and saws it off from within.

(24) Bath Kol (v. Glos.) . Just as some part of the cedar is unaffected by the worm, surviving the ruin, so was the gift of the divine voice a remnant of God's grace, even after the destruction. V., however, Cant. Rab. VIII, 11

(25) Of prophecy.

(26) V. Sot. 48b.

(27) [In the street, v. infra.]

(28) Tosaf. a.I. suggests that he would not address R. Eleazar, but would, of course, offer him the courtesy of a reply, when addressed by him; an example is cited from Zeb. 5a.

(29) One would trust the honesty of a man whom Resh Lakish honoured by engaging him in public conversation.

(30) Change the account by substituting one other man for one of the persons mentioned in the original account.

(31) 'If Resh Lakish was the swimmer, make Ze'iri the other man; or Rabbah b. Bar Hana offered the hand and R. Eleazar was the swimmer' (Rashi) . [Aliter: Or Rabbah b. Bar Hana (who was a Palestinian) was the swimmer, and R. Eleazar (who was a Babylonian) offered the hand, v. Hyman, Toledoth, p.3 1076.]

(32) Your complaint was unjustified.

(33) Gen. IX, 27.